Zimowy pakiet energetyczny Komisji Europejskiej


W dniu 30 listopada br. Komisja Europejska przedstawiła tzw. zimowy pakiet energetyczny. Jest to zbiór ośmiu nowych regulacji dotyczących branży energetycznej w Unii Europejskiej – zarówno w kwestiach generacji konwencjonalnej i odnawialnej, jak i  wydajności energetycznej.
Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Maroš Šefčovič stwierdził, że ten pakiet ma na celu „przyśpieszenie przejścia na czystą energię poprzez modernizację europejskiej gospodarki”. Zapewniał, że przepisy zaproponowane przez Komisję przyczynią się do powstania nowych miejsc pracy w sektorach związanych z czystą energią. Pakiet energetyczny na razie jest jedynie propozycją przepisów. By wejść w życie, musi go jeszcze zatwierdzić Rada i Parlament Europejski, a w kilku punktach to, co proponuje Komisja nie zgadza się w pełni z tym, czego chciałyby państwa członkowskie i europosłowie.
Komisja odniosła się w swojej propozycji do kontrowersyjnego mechanizmu mocowego. Wbrew wcześniejszym informacjom, KE zdecydowała się utrudnić wspieranie w jego ramach energetyki węglowej, zmniejszając jego użyteczność dla krajów takich jak Polska. Mechanizm mocowy (ang. capacity mechanism) funkcjonuje już m.in. we Francji i Wlk. Brytanii, a jest planowany także w Polsce. Oznacza zapewnianie subsydiów przez państwo elektrowniom za utrzymywanie możliwości generowania wyższej energii niż wynikałoby to z przeciętnego zapotrzebowania. Pozwala to utrzymywać rezerwę mocy na nieprzewidziane okoliczności, w rodzaju skoku zapotrzebowania, problemów z generacją itp. Jego stosowanie przez poszczególne państwa członkowskie będzie musiało być otwarte dla firm spoza granic danego kraju. Premia ma być zapewniania dla przedsiębiorstw innowacyjnych, a zwłaszcza tych, które dążyć będą do zmniejszenia ogólnego zapotrzebowania na energię.
Przede wszystkim jednak, do ograniczeń mechanizmu mocowego zostaną wprowadzone limity emisyjne. Elektrownie nie będą mogły pobierać państwowego wsparcia, jeżeli wyprodukowana przez nie kWh wyemitowała do atmosfery ponad 550 g CO2. Oznacza to de facto, że elektrownie węglowe nie będą mogły być w ten sposób dofinansowane. Dla porównania, według danych Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) za 2011 r., przeciętnie w Polsce kWh energii (patrząc na wszystkie źródła) generuje ponad 810 g CO2. Agencja ds. Informacji Energetycznej (EIA) Stanów Zjednoczonych wyliczyła natomiast, że spalanie węgla w celach energetycznych uwalnia do atmosfery średnio od 939 g do 984 g CO2, zależnie od rodzaju węgla.
Nowy pakiet zawiera też nowe regulacje dotyczące współpracy transgranicznej i regionalnych rynków energetycznych. Unijna Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) otrzyma nowe uprawnienia i będzie mogła wydawać decyzje w sprawie takich rynków, a do końca 2021 r. krajowi operatorzy sieci przesyłowych mają zacząć lepiej koordynować swoje działania poprzez utworzenie regionalnych centrów koordynacyjnych.
W przeciwieństwie do żądań ekologów, nowe przepisy nie wprowadzą wiążących dla państw członkowskich celów wykorzystania energii odnawialnej w krajowych miksach energetycznych do 2030 r. OZE mają stanowić źródło 27 proc. energii w całej UE w 2030 r., ale do tej pory żadne unijne przepisy nie wymuszają w żaden sposób, jak państwa członkowskie mają doprowadzić do osiągnięcia przez UE takiego wyniku i jak mają wyglądać miksy energetyczne poszczególnych krajów. Unia Europejska będzie miała także nałożony obowiązkowy cel poprawy wydajności energetycznej o 30 proc.
Energia z OZE nie będzie miała priorytetowego dostępu do sieci przesyłowej, co ograniczy opłacalność tych źródeł dla inwestorów. Jednak stanie się tak tylko w tych państwach, gdzie OZE stanowią już przynajmniej 15 proc. miksu energetycznego.
Komisja Europejska natomiast będzie dążyć do ograniczenia energii pochodzącej z biopaliw. Doświadczenia ostatnich lat miały ją przekonać do tego, że uprawy roślin na biopaliwo zabierają grunty uprawom przeznaczonym na żywność, co prowadzi do wzrostu jej cen. W pakiecie zawarto więc ograniczenie, że biopaliwa mogą stanowić maksimum 3,8 pkt. proc. z wymaganych 27 proc. udziału OZE w unijnym miksie energetycznym (w celu na 2020 r. jest to 7 pkt. proc.).
Nie dotyczy to jednak tzw. zaawansowanych biopaliw pochodzących z odpadów roślinnych z rolnictwa i leśnictwa. Pakiet przewiduje, że ich udział w 2030 r. powinien wynieść 5,5 proc. miksu energetycznego.

 

 

 

 

Sfinansowano z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach projektu "Ekoinnowacje w inteligentnych miastach"

 

 

Sprawozdanie o stanie europejskich miast

Tegoroczne sprawozdanie o stanie europejskich miast, stworzone wspólnie przez Komisję Europejską i Program Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich, przekonuje, że to głównie władze miejskie, podejmując nowe wyzwania i korzystając z nowych możliwości, odpowiadają za zmiany społeczne.
Skoncentrowanie innowacji i dynamicznie rozwijających się firm pomogło miastom stworzyć 9 mln nowych miejsc pracy w okresie 2000–2013, podczas gdy w innych obszarach nie odnotowano wzrostu zatrudnienia. Ponadto, w miastach zaobserwowano szybszy o 50% wzrost PKB niż w innych obszarach w tym okresie. Takie wyniki wymagają jednak wysokiej jakości badań, dobrego połączenia z sektorem prywatnym i doskonałego środowiska biznesowego.
Miasta europejskie przyciągają nowych mieszkańców z Unii Europejskiej i innych krajów, którzy szukają kształcenia na wyższym poziomie, lepszej pracy bądź wyższego standardu życia. Integracja nowo przybyłych mieszkańców wymaga działań na wielu frontach: budowy większej liczby mieszkań, rozwoju usług publicznych, łączenia szkolenia z możliwościami zatrudnienia i zwalczania dyskryminacji.
Z uwagi na naturę miast, są to miejsca sprzyjające przemieszczaniu się pieszo, rowerem lub transportem miejskim. Ponadto, coraz więcej miast podjęło wysiłek ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i dostosowania się do zmiany klimatu. Osiągnięcie ograniczeń emisji będzie wymagało starań mających na celu budowę efektywniejszych energetycznie budynków oraz zwiększenie bezpieczeństwa, wydajności i atrakcyjności trybów niskoemisyjnych.
Miasta metropolitalne, posiadające dostateczną autonomię i zasoby, mają lepsze warunki do wykorzystania tych zalet. Polityki tworzone na wyższym poziomie władz powinny uwzględniać szczególną rolę, jaką odgrywają miasta. Aby pobudzić inwestycje, w ramach polityki spójności UE zostanie przeznaczone ponad 100 mld EUR na projekty z dziedziny innowacji w MŚP, włączenia społecznego, transportu niskoemisyjnego i efektywności energetycznej w miastach UE.
Wyróżnia się trzy obszary tematyczne raportu: (1) Wsparcie programu rozwoju miast UE poprzez ocenę wyników funkcjonowania miast pod względem dwunastu priorytetowych obszarów. (2) Wsparcie nowego globalnego programu rozwoju miast poprzez zapewnienie porównywalnych informacji na temat wszystkich miast w ramach celu zrównoważonego rozwoju miast. (3) Zachęcanie do wzajemnego uczenia się pomiędzy miastami w Europie i poza nią.
Raport został zapoczątkowany podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast i został szczegółowo przedstawiony podczas konferencji ONZ na temat osiedli ludzkich Habitat III w Quito.

 

 

 

 

Sfinansowano z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach projektu "Ekoinnowacje w inteligentnych miastach"

 

 

Konsultacje społeczne w sprawie wariantów strategicznych mających na celu ustalenie minimalnych wymogów jakości w odniesieniu do wody odzyskiwanej w Unii Europejskiej


W ramach pakietu legislacyjnego dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym, Komisja Europejska zainicjowała konsultacje społeczne dotyczące minimalnych wymogów jakości wody odzyskiwanej. Dzięki tym konsultacjom Komisja Europejska chciałaby przede wszystkim, zgromadzić opinie zainteresowanych stron i obywateli w odniesieniu do wariantów strategicznych w celu ustalenia minimalnych wymogów jakości w odniesieniu do wody odzyskiwanej w Unii Europejskiej.
Do szczegółowych celów tych konsultacji społecznych zaliczyć należy:
•    Zgromadzenie informacji i danych, których nie można uzyskać w wyniku badania źródeł wtórnych, ani poprzez dodatkowe źródła dowodowe w odniesieniu do korzyści wynikających z dalszego rozwoju odzyskiwania wody w Unii Europejskiej i przeszkód na tej drodze
•    Informowanie i uzyskanie informacji zwrotnych przez zapewnienie szerokiemu kręgowi zainteresowanych stron możliwości wyrażenia poglądów i opinii na temat minimalnych wymogów jakości w odniesieniu do wody odzyskiwanej w Unii Europejskiej.
Na stronie internetowej inicjatywy można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące działań podejmowanych przez Komisję Europejską w celu propagowania dalszego rozwoju odzyskiwania wody w UE.
W konsultacjach społecznych można wziąć udział wypełniając kwestionariusz na stronie internetowej.
Kwestionariusz jest dostępny w 23 językach urzędowych Unii Europejskiej. Odpowiedzi można udzielać w dowolnym z tych języków. Jednak, zważywszy na możliwość wystąpienia opóźnień w związku z koniecznością tłumaczenia odpowiedzi udzielonych w niektórych językach, zainteresowani są zachęcani do udzielania odpowiedzi w języku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim i włoskim, co pomogłoby  Europejskiej w szybszym przeanalizowaniu odpowiedzi. Konsultacje trwają do dnia 27 stycznia 2017 roku.

 

 

 

 

Sfinansowano z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach projektu "Ekoinnowacje w inteligentnych miastach"

 

 

Jakość powietrza w Europie

Według nowego raportu Europejskiej Agencji Środowiska zanieczyszczenie powietrza znacząco wpływa na zdrowie Europejczyków, zwłaszcza w obszarach miejskich. Choć jakość powietrza od lat powoli się poprawia, zanieczyszczenie powietrza nadal pozostaje jednym z najpoważniejszych zagrożeń środowiskowych dla zdrowia, obniżającym jakość życia w związku z chorobami i powodującym według oszacowań 467 tysięcy przedwczesnych zgonów rocznie.
Raport Europejskiej Agencji Środowiska „Jakość powietrza w Europie — raport z 2016 r.en” przedstawia zaktualizowany przegląd i analizę jakości powietrza w latach od 2000 do 2014 r. w oparciu o dane z oficjalnych stacji monitorowania w całej Europie, które obejmują ponad 400 miast. Wynika z niego, że w 2014 r. ponad 85% mieszkańców miast w Unii Europejskiej było narażonych na pył drobnocząsteczkowy (PM2,5) na poziomie uznanym za szkodliwy dla zdrowia przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Cząstki stałe mogą powodować lub nasilać choroby układu krążenia, astmę i raka płuc.
Raport zawiera również nowe dane szacunkowe dotyczące wpływu na zdrowie najbardziej szkodliwych czynników zanieczyszczenia powietrza w oparciu o dane z 2013 r. Szacuje się, że w 2013 r. narażenie na PM2,5 spowodowało około 467 000 przedwczesnych zgonów w 41 krajach europejskich. W samej Unii Europejskiej liczba przedwczesnych zgonów przekroczyła 430 000. Szacowane skutki wpływu narażenia na dwutlenek azotu (NO2) i ozon w warstwie przyziemnej (O3) to odpowiednio około 71 000 i 17 000 przedwczesnych zgonów w Europie.
Raport podkreśla, że jakość powietrza od lat się poprawia. Roczne średnie notowane poziomy PM10 spadły w trzech czwartych monitorowanych lokalizacji. Co więcej, w latach 2006-2014 średnie stężenia PM2,5 spadły we wszystkich rodzajach stacji (miejskich, ruchu drogowego, i w stacjach monitorowania tła, itp.). Narażenie na poziomy PM powyżej tych zalecanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) również spadło na przestrzeni lat (Unia Europejska i WHO przyjęły odmienne wytyczne w tej dziedzinie).
Inne ważne ustalenia raportu obejmują następujące kwestie.
•    W 2014 r. 16% populacji miejskiej UE-28 było narażone na stężenia PM10 powyżej dobowej wartości dopuszczalnej UE, a 8% było narażone na stężenia PM2,5 powyżej wartości docelowej UE. Jednakże w porównaniu z bardziej rygorystycznymi (mającymi chronić zdrowie ludzi wartościami jakości powietrza) wytycznymi WHO, około 50% i 85% mieszkańców miast było narażonych na stężenia PM10 i PM2,5 przekraczające poziomy zalecane przez WHO.
•    NO2 wpływa bezpośrednio na układ oddechowy, ale przyczynia się również do powstawania PM i O3. W 2014 r. 7% mieszkańców miast w krajach UE-28 było narażone na stężenia NO2 przekraczające identyczne normy WHO i UE. 94% wszystkich przekroczeń norm związane było z ruchem drogowym.
•    Emisje PM2,5 ze spalania węgla i biomasy w gospodarstwach domowych oraz emisje pochodzące z budynków komercyjnych i instytucjonalnych nie spadły znacząco. Aby zmniejszyć emisje w tych sektorach niezbędne jest pełne wdrożenie środków takich jak niedawno przyjęte zmiany w dyrektywie w sprawie ekoprojektu dotyczące domowych pieców oraz w dyrektywie w sprawie średniej wielkości obiektów energetycznego spalania, a także promocja wskazówek dotyczących dobrych praktyk w zakresie spalania w gospodarstwach domowych.
•    Emisje amoniaku (NH3) z rolnictwa pozostają wysokie i znacząco przyczyniają się do utrzymujących się wysokich poziomów pyłu i do przekroczeń w tej dziedzinie w Europie.
•    Zanieczyszczenie powietrza w dalszym ciągu powoduje szkody dla roślinności i ekosystemów. Do najbardziej szkodliwych czynników w tym kontekście należą O3, NH3 i NOx.

 

 

 

 

Sfinansowano z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach projektu "Ekoinnowacje w inteligentnych miastach"

 

 

 

Grafen umożliwia ewolucję polimerycznych ogniw słonecznych


W ciągu jednej godziny do Ziemi dociera więcej energii słonecznej, niż wynosi suma energii zużywanej przez naszą planetę w ciągu jednego roku. Technologia organicznych ogniw słonecznych na bazie grafenu umożliwiłaby czerpanie z tego źródła bogactwa w sposób efektywny, a jednocześnie opłacalny.
Ogniwa słoneczne pierwszej i drugiej generacji bazują w dużej mierze na krzemie. Ogniwa organiczne (polimeryczne) oferują ważne korzyści. Obejmują one elastyczność i zminimalizowanie kosztów w przypadku dużych powierzchni, dzięki sprawdzonym metodom przetwarzania polimeru.
Elektrody grafenowe, dzięki doskonałej przewodności, zostały niedawno zaklasyfikowane jako obiecujący materiał do produkcji wydajnych ogniw słonecznych o polimerowych heterozłączach masowych (BHJ) zaproponowanych ponad 25 temu. Jednak mechanizmy i skutki połączenia ich z cienką warstwą polimerową pozostają nieznane.
W ramach finansowanego przez UE projektu GO-NEXTS (Graphene doping and texturing in efficient electrodes for organic solar cells) skonstruowano grafenowe elektrody stykowe, które pełnią funkcję kryształów fotonicznych. Kryształy fotoniczne to okresowe struktury dielektryczne o propagacji pasma wzbronionego określonych długości fali świetlnej. Kryształy można porównać do pasma energetycznego wzbronionego między wartościowością, a elektronami przewodnictwa półprzewodników. Pozwala to na doskonałą kontrolę nad promieniowaniem elektromagnetycznym, która nie jest możliwa w optyce konwencjonalnej. Będzie to także sprzyjać niespotykanej dotychczas poprawie całkowitej sprawności i wydajności ogniw słonecznych BHJ.
Naukowcy rozpoczęli prace skupiając się na symulacji i produkcji poszczególnych komponentów. Zbadali przede wszystkim rolę styków grafen–metal, a także dokonali modelowania właściwości elektronicznych grafenu i właściwości optycznych styków kratkowych. Wraz z oceną skutków różnych parametrów konstrukcyjnych, takich jak grubość powłoki, wyniki wskazały kierunek obiecujących działań produkcyjnych.
Partnerzy projektu zbadali procesy osadzania chemicznego warstw z fazy gazowej (CVD) dla grafenu na różnych substratach oraz wzrost grafenu na steksturowanych kryształowych substratach fotonicznych. W procesie niskotemperaturowego CVD nie zdołano wyprodukować grafenu dostatecznie wysokiej jakości do zastosowań fotowoltaicznych. Z kolei proces wzrostu grafenu zbliża się obecnie do szczytu aktualnych osiągnięć.
Projekt GO-NEXTS zapewni transparentne materiały elektrodowe, procesy wytwórcze i architektury urządzeń. Niektóre z możliwych zastosowań, które pojawią się w ciągu kilku najbliższych lat, to zastosowania wykorzystujące transparentne, elastyczne elektrody grafenowe. Obejmują one ogniwa słoneczne, diody elektroluminescencyjne (diody LED), organiczne diody elektroluminescencyjne (diody OLED), ekrany dotykowe i wyświetlacze ciekłokrystaliczne (LCD), które są obecnie produkowane z użyciem rozpylanego tlenku indu domieszkowanego cyną (ITO).
Europa jest liderem badań nad grafenem, a wyniki uzyskane podczas realizacji GO-NEXTs stanowią kolejny wkład w rozwój tej dziedziny badań. Wyniki projektu wzmocnią konkurencyjność w stosunku do Stanów Zjednoczonych Ameryki i Azji na rynku technologii opartych na grafenie. Ich zastosowanie w produktach konsumenckich może zmienić życie codzienne, przez co będzie miało ogromny wpływ na przyszłe badania nad grafenem i możliwość wprowadzenia go na rynek.

 

 

 

 

Sfinansowano z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach projektu "Ekoinnowacje w inteligentnych miastach"

 

 

 

REJESTRACJA

Przedkomercyjne zamówienia publiczne
nowy instrument w RPO WKP 2014 – 2020

Toruń 27.02.2019

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz