Szkoła Zawodowców

W latach 2017 i 2018 stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza realizowało zadanie w ramach projektu partnerskiego „Szkoła Zawodowców” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, którego liderem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie realizujące zadania poprzez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zadanie stowarzyszenia polegało na organizacji i przeprowadzeniu konkursu pn.: I konkurs wynalazczości i innowacji im. Jana Czochralskiego dla uczniów szkół technicznych województwa kujawsko-pomorskiego. Cel, który przyświecał konkursowi, to przede wszystkim wspieranie kreatywności i twórczego myślenia zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli. Nie mniej ważne było rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań technicznych, kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów, projektowania i wykonywania urządzeń technicznych, a także kształtowanie przedsiębiorczych postaw już na etapie edukacji w szkole średniej.
W konkursie wzięli udział uczniowie szkół technicznych z województwa kujawsko-pomorskiego, które zostały włączone do projektu „Szkoła Zawodowców”, jednocześnie kształcący się w zawodach wpisujących się w inteligentne specjalizacje regionu. Pomysły spełniające powyższe warunki trafiły w ręce jury, w którego składzie znaleźli się m.in. przedstawiciele środowiska naukowego i biznesowego. Jesienią 2017 roku, na zakończenie pierwszego etapu zmagań, komisja konkursowa wyłoniła 15 najlepszych idei, których autorzy walczyli 21 marca 2018 roku o tytuł Innowatora - laureata konkursu wynalazczości i innowacji. Co ważne, uczestnicy drugiego etapu otrzymali dotację w wysokości do 8 tysięcy zł na wykonanie prototypu własnej koncepcji, a to sprawiło, że finałowe prezentacje pomysłów zapisanych wcześniej jedynie na papierze, uzyskały dodatkową wartość.
Do wygrania, poza mianem młodego wynalazcy, był czerwcowy wyjazd do jednego z najbardziej innowacyjnych miast Unii Europejskiej - Eindhoven w Holandii. Taką nagrodę otrzymało 7 par uczeń - nauczyciel, 5 par zwycięskich oraz 2 wyróżnione. Współorganizatorem konkursu był Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, a patronat nad konkursem objęli: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty oraz Fundacja Aleksandra Jabłońskiego.
 

 

 

 

 

Platforma edukacyjna: biogospodarka w województwie kujawsko-pomorskim

W 2017 roku stowarzyszenie otrzymało promesę na realizację projektu pn. „Platforma edukacyjna: biogospodarka w województwie kujawsko-pomorskim” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach projektu opublikowano na stronie internetowej stowarzyszenia edukacyjny film zawierający wywiady z ekspertami oraz przykłady dobrych praktyk z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie biogospodarki. Film znajduje się na stronie internetowej stowarzyszenia, w zakładce „biogospodarka”, wydano oraz rozdystrybuowano publikację pn. „Biogospodarka w miastach” oraz zrealizowano III Forum Rozwoju Miast i Regionów w Województwie Kujawsko-Pomorskim: Biogospodarka w regionach i miastach. W prowadzonej w ramach projektu zakładce „biogospodarka” na stronie internetowej stowarzyszenia, umieszczone zostały teksty z zakresu europejskiej polityki środowiska, biogospodarki, miast o obiegu zamkniętym.

 

 

 

 

 

Ekoinnowacje w inteligentnych miastach

Projekt otrzymał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 70 000 zł.
W ramach projektu zaplanowano organizację II Regionalnego Forum Miast i Regionów promującego inteligentne rozwiązania w miastach z terenu Polski i Europy oraz realizację trzech filmów edukacyjnych dotyczących ekoinnowacji i możliwości realizacji przedsięwzięć ekoinnowacyjnych w ramach RPO WKP.
W ramach projektu zaplanowano także wydanie podręcznika dobrych praktyk pt. „Ekoinnowacje w miastach”.
Na stronie stowarzyszenia w ramach projektu powstała zakładka pn. ekoinnowacje, na której można zapoznać się z bieżącymi informacjami na temat unijnych możliwości wsparcia oraz dowiedzieć się o planowanych konferencjach i sympozjach realizowanych przez instytucje unijne w Brukseli. Zachęcamy do jej odwiedzania!

Realizacja projektu trwa od maja do grudnia 2016 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisz

Zapisz

Partnership for Democracy Develeopement. Inter-Ekip 2015

Powyższy projekt został zgłoszony do konkurs Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Wsparcie samorządowego i obywatelskiego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2015” i otrzymał dofinansowanie w wysokości 89 050 zł.  Projekt zakłada współpraca z gruzińskim regionem Imeretti, której celem jest zapoznanie się obcokrajowców z mechanizmami, regulacjami prawnymi oraz działaniami stosowanymi w polskiej administracji publicznej. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano tematyczne wizyty studyjne, które dotyczą kolejno polityki społecznej, edukacji i innowacji oraz rolnictwa i gospodarki. W każdej z wizyt weźmie udział po 5 przedstawicieli regionu Imeretii, zainteresowanych konkretnymi obszarami  oraz przedstawicie samorządów województwa kujawsko-pomorskiego.
Jednym z najważniejszych efektów realizacji zadania będzie opracowanie i opublikowanie katalogu doświadczeń i rekomendacji, który ma stać się źródłem wiedzy oraz bazą danych dla samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych itp., które chciałyby nawiązać współpracę międzynarodową z Gruzją.

Katalog dobrych praktyk/ good practices catalogue - pobierz

Konferencja podsumowująca - obejrzyj 

Inteligentne miasto – innowacyjne rozwiązania technologiczne i proekologiczne dla miast Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Projekt otrzymał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 112 300 zł.
W ramach projektu zaplanowano organizację jednodniowego kongresu promującego inteligentne rozwiązania w miastach z terenu Polski i Europy oraz 3 jednodniowe spotkania informacyjno-edukacyjne na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dla grup 25osobowych.
W ramach projektu zaplanowano także wydanie podręcznika dobrych praktyk pt. „Inteligentne miasta – idea, koncepcje i wdrożenia”.
Na stronie stowarzyszenia w ramach projektu powstała zakładka pn. Smart Cities, na której można zapoznać się z bieżącymi informacjami na temat unijnych możliwości wsparcia oraz dowiedzieć się o planowanych konferencjach i sympozjach realizowanych przez instytucje unijne w Brukseli. Zachęcamy do jej odwiedzania!

Realizacja projektu trwa od maja do grudnia 2015 roku.

Tallinn GreenTech Week 2023 - zaproszenie na bezpłatną wizytę studyjną 14 - 17 listopada br.