Szkoła Zawodowców

W latach 2017 i 2018 stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza realizowało zadanie w ramach projektu partnerskiego „Szkoła Zawodowców” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, którego liderem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie realizujące zadania poprzez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zadanie stowarzyszenia polegało na organizacji i przeprowadzeniu konkursu pn.: I konkurs wynalazczości i innowacji im. Jana Czochralskiego dla uczniów szkół technicznych województwa kujawsko-pomorskiego. Cel, który przyświecał konkursowi, to przede wszystkim wspieranie kreatywności i twórczego myślenia zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli. Nie mniej ważne było rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań technicznych, kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów, projektowania i wykonywania urządzeń technicznych, a także kształtowanie przedsiębiorczych postaw już na etapie edukacji w szkole średniej.
W konkursie wzięli udział uczniowie szkół technicznych z województwa kujawsko-pomorskiego, które zostały włączone do projektu „Szkoła Zawodowców”, jednocześnie kształcący się w zawodach wpisujących się w inteligentne specjalizacje regionu. Pomysły spełniające powyższe warunki trafiły w ręce jury, w którego składzie znaleźli się m.in. przedstawiciele środowiska naukowego i biznesowego. Jesienią 2017 roku, na zakończenie pierwszego etapu zmagań, komisja konkursowa wyłoniła 15 najlepszych idei, których autorzy walczyli 21 marca 2018 roku o tytuł Innowatora - laureata konkursu wynalazczości i innowacji. Co ważne, uczestnicy drugiego etapu otrzymali dotację w wysokości do 8 tysięcy zł na wykonanie prototypu własnej koncepcji, a to sprawiło, że finałowe prezentacje pomysłów zapisanych wcześniej jedynie na papierze, uzyskały dodatkową wartość.
Do wygrania, poza mianem młodego wynalazcy, był czerwcowy wyjazd do jednego z najbardziej innowacyjnych miast Unii Europejskiej - Eindhoven w Holandii. Taką nagrodę otrzymało 7 par uczeń - nauczyciel, 5 par zwycięskich oraz 2 wyróżnione. Współorganizatorem konkursu był Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, a patronat nad konkursem objęli: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty oraz Fundacja Aleksandra Jabłońskiego.
 

 

 

 

 

Wirtualna wizyta w Komisji Europejskiej.

Kiedy: 3 grudnia 2020 r.

Pobierz: Program wizyty (.pdf)