EIT Urban Mobility zaprasza do współpracy startupy z obszaru mobilności miejskiej (12.04.23)

#ChallengeMyCity to program umożliwiający europejskim miastom stawianie czoła najpilniejszym wyzwaniom miejskim, poprzez testowanie gotowych do wprowadzenia na rynek innowacyjnych rozwiązań w zakresie mobilności. W ramach sześciomiesięcznego programu pilotażowego miasto przetestuje najlepsze rozwiązania, oceni ich wpływ społeczny, gospodarczy i środowiskowy oraz podejmie próbę długoterminowej współpracy.

#ChallengeMyCity 2023

Tegoroczna edycja #ChallengeMyCity jest poświęcona kilku miastom takim jak: Braga  w Portugali, Larissa i Heraklion w  Grecji oraz Vitoria-Gasteiz w Hiszpanii. Miasta uczestniczące w inicjatywie określiły zestaw wyzwań związanych z mobilnością miejską i poszukują innowacyjnych rozwiązań od firm i przedsiębiorców.  #ChallengeMyCity zaprasza przedsiębiorstwa wszystkich typów i rozmiarów, gotowe do wprowadzenia na rynek innowacyjnych rozwiązań dając możliwość przetestowania oraz skalowania produktów i usług.

Kto może uczestniczyć:

  • firmy zlokalizowane w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub z kraju trzeciego stowarzyszonego z programem Horyzont Europa, które mogą przedstawić rozwiązania dla zdefiniowanych wyzwań,
  • posiadające rozwiązania na poziomie TRL7 poparte listem polecającym z poprzedniego wdrożenia pilotażowego,
  • projekt musi być zgodny z wizją i misją strategicznego programu EIT na rzecz mobilności w miastach,
  • rozwiązania/produkty powinny być nowatorskie i zorientowane na wyniki,
  • aplikujący ma zaproponować mechanizm współpracy w zakresie stabilności finansowej EIT Urban Mobility.

Korzyści dla wybranych rozwiązań:

  • Do 60 000 euro dofinansowania na wdrożenie sześciomiesięcznego pilotażu w rzeczywistych warunkach,
  • Wsparcie wdrożenia przez EIT Urban Mobility oraz przedstawicieli urzędów miejskich,
  • Możliwości nawiązywania kontaktów z administracją publiczną oraz innymi innowatorami,
  • Promocja poprzez Mobility Innovation Marketplace przez EIT Urban Mobility.

Więcej informacji

EIT Urban Mobility

Źródło

Krajowy Punkt Kontaktowy / Biuro Regionalne WK-P w Brukseli


 

Youth4Regions program dla aspirujących dziennikarzy. Studenci dziennikarstwa i młodzi dziennikarze zaproszeni do aplikowania (12.04.23)

Komisja otworzyła 10 kwietnia  nabór wniosków do 7. edycji Youth4Regions, programu dla początkujących dziennikarzy. Jest to program, który wspiera studentów dziennikarstwa i młodych dziennikarzy, aby dowiedzieli się więcej na temat Unii Europejskiej i co Unia robi dla ich regionów. Od rozpoczęcia programu w 2017 ponad 170 młodych ludzi uczestniczyło w programie.

Wśród aplikujących zostanie wybranych 37 studentów dziennikarstwa i młodych dziennikarzy. Będą oni mieli możliwość przyjazdu na tydzień do Brukseli w październiku 2023 r., aby wziąć udział w szkoleniach, otrzymać mentoring od doświadczonych dziennikarzy, współpracować z nimi w biurze prasowym oraz odwiedzić unijne instytucje i organizacje medialne.

Zgłoszenia przyjmowane są w trzech kategoriach (trzy kategorie: ogólna, fotoreportaż i wideodziennikarstwo) z państw członkowskich UE, krajów sąsiadujących i przystępujących. Laureaci wezmą też udział w walce o nagrodę Megalizzi – Niedzielskiego dla początkujących dziennikarzy, która zostanie wręczona 11 października.

Formularz zgłoszeniowy i warunki uczestnictwa są dostępne na stronie internetowej programu (www.youth4regions.eu) do 10 lipca 2023 r.

Komisja pokryje wszystkie koszty uczestnictwa w programie dla uczestników.

Więcej informacji

Youth4Regions

Źródło

Komisja Europejska / Biuro Regionalne WK-P w Brukseli


 

100 mln euro na czyste technologie (12.04.23)

Komisja Europejska ogłasza trzecie zaproszenie do składania wniosków dotyczących małych projektów w ramach funduszu innowacyjnego, który jest jednym z największych na świecie programów finansujących wdrażanie innowacyjnych technologii niskoemisyjnych.

Trzecie zaproszenie do składania wniosków dotyczących małych projektów w ramach funduszu innowacyjnego (link).

To zaproszenie dotyczące małych projektów – które będą dofinansowywane z dochodów ze sprzedaży na aukcjach uprawnień do emisji w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) – przyczyni się do szybszego wdrażania rozwiązań przemysłowych służących dekarbonizacji Europy.

W ramach tego zaproszenia zostanie udostępnione 100 mln euro na dotacje dla małych (o nakładach inwestycyjnych 2,5–7,5 mln euro) projektów w obszarach energii odnawialnej, dekarbonizacji sektorów energochłonnych, magazynowania energii oraz wychwytywania, składowania i utylizacji dwutlenku węgla. Technologie te powinny być wystarczająco zaawansowane i posiadać duży potencjał osiągnięcia znacznej redukcji emisji gazów cieplarnianych w porównaniu z technologiami tradycyjnymi.

Fundusz innowacyjny może finansować do 60 proc. całkowitych nakładów inwestycyjnych projektu. Ułatwi to w przypadku innowacyjnych pionierskich technologii podjęcie ryzyka, które wiąże się zazwyczaj z ich komercjalizacją, a tym samym wejście na rynek. Projekty będą oceniane pod kątem ich potencjału w zakresie unikania emisji gazów cieplarnianych, innowacyjności oraz dojrzałości finansowej, technicznej i operacyjnej, a także potencjału w zakresie zwiększania skali i opłacalności.  W ramach poprzednich zaproszeń do składania wniosków wybrano projekty mające przyspieszyć wdrażanie nowatorskich procesów, takie jak demonstracja wykorzystania pieców hybrydowych do elektryfikacji niektórych etapów produkcji wełny szklanej i szkła, w których tradycyjnie wykorzystuje się paliwa kopalne.

Maksymalnie 20 projektów, które zostaną uznane za obiecujące, ale niewystarczająco zaawansowane, by uzyskać dotacje, może otrzymać pomoc na rozwój projektu (PDA, z ang. project development assistance) z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). Dwa projekty (CO2ncrEAT i Hypush), które skorzystały z pomocy PDA oferowanej przez EBI, zostały wstępnie wybrane w ramach drugiego zaproszenia do składania wniosków dotyczących małych projektów, co pokazuje przydatność tej inicjatywy w kontekście ubiegania się o dofinansowanie. Do ponownego złożenia wniosku zachęca się również projekty na małą skalę, które nie odniosły sukcesu w poprzednich edycjach. Wnioski dotyczące projektów, które są realizowane w dowolnym państwie członkowskim bądź w Islandii lub Norwegii, można składać do 19 września 2023 r.

Kontekst

Celem funduszu innowacyjnego jest stworzenie odpowiednich zachęt finansowych dla przedsiębiorstw i organów publicznych do inwestowania już dziś w kolejną generację technologii niskoemisyjnych, a tym samym wspieranie transformacji Europy w kierunku neutralności klimatycznej.

W ramach dwóch poprzednich zaproszeń do składania wniosków dotyczących projektów na małą skalę wybrano 47 projektów. W ramach pierwszego zaproszenia 30 projektów otrzymało łącznie dotacje w wysokości 109 mln euro. UE inwestuje też 62 mln euro w 17 małych projektów wybranych w ramach drugiego zaproszenia. W przypadku tych 17 projektów poszczególne umowy o udzielenie dotacji są na etapie finalizacji, która powinna się zakończyć w drugim kwartale 2023 r. Ponadto 16 marca 2023 r. upłynął termin składania wniosków w ramach najnowszego zaproszenia dotyczącego dużych projektów – otrzymano 239 wniosków, które są obecnie poddawane ocenie (wyników można się spodziewać latem 2023 r.).

Fundusz innowacyjny jest wdrażany przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA), natomiast Europejski Bank Inwestycyjny zapewnia pomoc w rozwoju obiecujących projektów, które nie są jeszcze wystarczająco zaawansowane. Osiągnięte w grudniu 2022 r. porozumienie polityczne w sprawie wzmocnienia i rozszerzenia EU ETS zwiększy, po jego wejściu w życie, wolumen i zakres funduszu innowacyjnego.

Projekty można zgłaszać za pośrednictwem unijnego portalu poświęconego finansowaniu i przetargom, gdzie można również znaleźć informacje na temat procedury.  Wnioskodawcy zostaną poinformowani o wynikach oceny w pierwszym kwartale 2024 r. Przyznanie dotacji wybranym projektom ma nastąpić w czerwcu 2024 r.

Więcej informacji

Małe projekty wspierane z funduszu innowacyjnego

Małe projekty wybrane w ramach pierwszego zaproszenia do składania wniosków

Strona internetowa funduszu innowacyjnego

Portal poświęcony finansowaniu i przetargom

Tablica wskaźników portfela projektów w ramach funduszu innowacyjnego

Wykaz krajowych punktów kontaktowych

Realizacja Europejskiego Zielonego Ładu

Źródło

Przedstawicielstwo KE w Polsce / Biuro Regionalne WK-P w Brukseli


 

Komisja Europejska opublikowała indeks konkurencyjności unijnych regionów (06.04.23)

 

Regiony Utrecht w Holandii i francuski region stołeczny Île-de-France są najbardziej konkurencyjnymi regionami w UE – wynika z najnowszego zestawienia przygotowanego przez Komisję Europejską. Z Polski najwyżej w rankingu uplasował się region stołeczny warszawski, a najniżej woj. warmińsko-mazurskie.

Komisja Europejska opublikowała wskaźnik konkurencyjności regionalnej (RCI), za pomocą którego od 2010 r. mierzone są najważniejsze elementy konkurencyjności dla wszystkich regionów na poziomie NUTS-2 w całej Unii Europejskiej.

Indeks mierzy zdolność regionu do oferowania firmom i mieszkańcom atrakcyjnego środowiska do życia i pracy. Edycja indeksu z 2022 r. opiera się na zaktualizowanej metodologii i dlatego nosi nazwę RCI 2.0. Tegoroczny indeks składa się z 3 wskaźników cząstkowych „Podstawowy”, „Wydajność” i „Innowacje” oraz z 11 filarów dotyczących różnych aspektów konkurencyjności: „Instytucje”, „Stabilność makroekonomiczna”, „Infrastruktura”, „Zdrowie”, „ Szkolnictwo podstawowe”, „Szkolnictwo wyższe, szkolenia i uczenie się przez całe życie”, „Efektywność rynku pracy”, „Wielkość rynku”, „Gotowość technologiczna”, „Wyrafinowanie biznesowe” i „Innowacyjność”.

Według najnowszego zestawia najbardziej konkurencyjnymi regionami w UE są regiony Utrecht Holandia Południowa i stołeczny region Francji Île-de-France.

Z Polski najwyżej w zestawieniu uplasował się region stołeczny warszawski, który zajął 36 miejsce na 234 klasyfikowane regiony. Kolejne w rankingu było woj. śląskie, które uplasowało się na 115 miejscu, małopolskie 125 i pomorskie 139. Najniżej w rankingu spośród polskich regionów znalazło się woj. warmińsko-mazurskie (191 miejsce) i świętokrzyskie (185 miejsce).

Słabiej rozwinięte regiony nadrabiają zaległości

Autorzy zestawienia zwrócili uwagę, że pomiędzy edycjami indeksu z 2016 i 2022 r. konkurencyjność regionów poprawiła się przede wszystkim w grupie tzw. regionów słabiej rozwiniętych, podczas gdy wyniki tzw. regionów w okresie przejściowym były bardziej zróżnicowane. Z kolei regiony lepiej rozwinięte nadal osiągają najlepsze wyniki.

Najniższe wartości są jednak nadal skoncentrowane w słabiej rozwiniętych regionach wschodnich państw członkowskich UE.

Wskazano też, że w porównaniu do indeksu z 2016 praktycznie wszystkie regiony we wschodnich państwach członkowskich UE poprawiły swoje wyniki, podczas gdy wyniki w południowych regionach UE, które również charakteryzują się stosunkowo niskim poziomem konkurencyjności, były zróżnicowane.

Ponadto w latach 2019–2022 większość wschodnich regionów UE nadal nadrabiała zaległości (w tym kraje bałtyckie, Chorwacja, Węgry, Polska i Słowenia). Z kolei część Czech, Rumunii, Słowacji i Bułgarii oddaliła się jeszcze bardziej od średniej UE.

Autorzy analizy wskazali również, że najbardziej konkurencyjne pozostają regiony stołeczne jednak różnica ta jest mniejsza w bardziej konkurencyjnych państwach członkowskich.

Bardziej konkurencyjne regiony mają znaczną przewagę

W bardziej konkurencyjnych regionach PKB na mieszkańca jest wyższy. W tych regionach kobiety mają lepsze warunki ramowe, dzięki czemu mogą osiągać lepsze wyniki, a mniej młodych kobiet nie pracuje, nie kształci się ani nie szkoli (wskaźniki NEET). Wreszcie bardziej konkurencyjne regiony są szczególnie atrakcyjne dla nowych absolwentów, ponieważ łatwiej jest tam znaleźć pracę.

Znaczenie polityki spójności dla konkurencyjności regionów UE

Wyniki RCI 2.0 pokazują, że regiony UE nadal potrzebują wsparcia UE, aby poprawić swoją konkurencyjność i zmniejszyć różnice między nimi. Polityka spójności jest główną polityką inwestycyjną UE mającą na celu wspieranie regionów w zakresie tworzenia miejsc pracy, konkurencyjności przedsiębiorstw, wzrostu gospodarczego, zrównoważonego rozwoju oraz poprawy jakości życia obywateli.

Źródło

Serwis Samorządowy PAP / Biuro Regionalne WK-P w Brukseli


 

Komisja Europejska zaprasza regiony do wzięcia udziału w inicjatywie „Regionalne Doliny Innowacji” (05.04.23)

28 marca bieżącego roku Komisja Europejska wraz z przedstawicielami Komitetu Regionów zaingurowała nową inicjatywę: Regionalne Doliny Innowacji.

Regionalne Doliny Innowacji są bardzo ważną inicjatywą w ramach Nowego europejskiego planu na rzecz innowacji, która ma na celu  lepsze wykorzystanie innowacji w dziedzinie zaawansowanych technologii na terytoriach UE, a także stara się znaleźć  rozwiązania dla problemu przepaści innowacyjnej w regionach o słabszym rozwoju.

Nowa inicjatywa ma na celu wybranie 100 regionów zainteresowanych wzmocnieniem inwestycji i polityki w zakresie badań naukowych i innowacji na poziomie regionalnym. Będzie to również doskonała możliwość  do nawiązania współpracy w zakresie realizacji ponadregionalnych projektów, w tym w dziedzinie zaawansowanych technologii, które są powiązane z kluczowymi priorytetami UE. Inicjatywa jest wspierana przez Europejski Komitet Regionów.

Regiony zainteresowane udziałem mogą zgłaszać swoje zainteresowanie do 18 września 2023 r. za pomocą platformy.

Więcej informacji

Komisja Europejska

Nowy europejski plan na rzecz innowacji

Więcej informacji można uzyskać pod adresem mejlowym : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Źródło

Komisja Europejska / Biuro Regionalne WK-P w Brukseli


 

Brak nadchodzących wydarzeń.