Otwarte konkursy dla startupów w EIT (28.03.23)

Europejski Instytut Innowacji i Technologii EIT za pośrednictwem ośmiu Wspólnot Wiedzy i Innowacji (KIC) aktywnie wspiera europejskie startupy i innowatorów poprzez szeroką ofertę programów akceleracyjnych i mentoringowych oraz zapewnia wsparcie w procesie inwestycyjnym. Obecnie przyjmowane są zgłoszenia w programach dla startupów w EIT Food, EIT Health, EIT Urban Mobility, EIT Raw Materials, EIT Manufacturing i EIT Digital, a także w konkursie EIT Jumpstarter.

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) to sieć ogólnoeuropejskich partnerstw innowatorów, instytucji naukowych, przedsiębiorców oraz firm działających w celu poszukiwania rozwiązań dla globalnych problemów. EIT działa poprzez Wspólnoty Wiedzy i Innowacji (KIC), które pracują w ośmiu obszarach tematycznych, skupionych wokół najważniejszych globalnych wyzwań. Aktualnie w Europie funkcjonuje osiem takich Wspólnot: EIT Climate-KICEIT DigitalEIT InnoEnergy, EIT HealthEIT RawMaterialsEIT FoodEIT Manufacturing EIT Urban Mobility. Poszczególne Wspólnoty realizują działanie w trzech filarach: edukacji, innowacji i przedsiębiorczości.

Pierwszy kwartał każdego roku to okres, w którym Wspólnoty przyjmują zgłoszenia od startupów i innowatorów do programów akceleracyjnych i mentoringowch. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi naborami.

Źródło

KPK / Biuro Regionalne WK-P w Brukseli


 

Nagrody w dziedzinie zrównoważonej turystyki kulturowej 2023: zgłoś się do 1 czerwca (21.03.23)

Program nagród został uruchomiony podczas Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 i ma przyczynić się do jego dziedzictwa. Szósty rok z rzędu Europa Nostra zacieśniła współpracę z Europejską Siecią Turystyki Kulturowej (ECTN), Europejską Komisją ds. Podróży (ETC) oraz Siecią Europejskich Regionów na rzecz Konkurencyjnej i Zrównoważonej Turystyki (NECSTouR), aby wspierać rozwój praktyki zrównoważonej turystyki kulturowej w europejskich destynacjach.

Zgłoszenia są otwarte dla wszystkich destynacji turystycznych w całej Europie, władz krajowych, regionalnych i lokalnych, rad i stowarzyszeń turystycznych, organizacji zarządzających destynacjami, muzeów, ośrodków interpretacji, szlaków kulturowych, festiwali i kulturalnych organizacji pozarządowych.

Wnioskodawcy są proszeni o zaprezentowanie wyników dotyczących zrównoważonej turystyki kulturowej w jednej z następujących 6 kategorii:

Postępy cyfryzacji i transformacja cyfrowa w zrównoważonej turystyce kulturowej

  • Historia i dziedzictwo
  • Dziedzictwo obszarów nadrzecznych
  • Ponadnarodowe tematyczne produkty turystyczne, w tym Europejskie Szlaki Kulturowe (obejmujące co najmniej 2 kraje europejskie, niekoniecznie sąsiadujące)
  • Turystyka religijna, pielgrzymkowa i duchowa
  • Umiejętności tradycyjne, rzemiosło i kreatywność (z okazji Europejskiego Roku Umiejętności 2023)
  • Wnioskodawcy muszą odnieść się do jednego z wyżej wymienionych tematów i przedstawić projekty/inicjatywy, które zostały zrealizowane w ciągu ostatnich 3 lat.

Termin składania wniosków upływa 1 czerwca 2023 r.

Aby uzyskać więcej informacji na temat nagród i sposobu składania wniosków, odwiedź witrynę ECTN, gdzie można pobrać zaproszenie do składania zgłoszeń oraz formularze wniosków i deklaracji.

Laureaci Destination of Sustainable Cultural Tourism Awards 2023 zostaną ogłoszeni podczas Międzynarodowej Konferencji Turystyki Kulturowej organizowanej przez ECTN w dniach 18-21 października 2023 r. w Pafos (Cypr), jako potwierdzenie przyznania tytułu „Europejska Stolica Inteligentnej Turystyki 2023” ”.

Więcej informacji

ECTN

Źródło

ERRIN / Biuro Regionalne WK-P w Brukseli


 

Zwiększony budżet programu Erasmus+ na 2023 r. (17.03.23)

Komisja Europejska zwiększa do 4,43 mld euro budżet roczny, skupiając się na osobach uczących się i pracownikach dydaktycznych z Ukrainy. Tym samym jest to największa w historii roczna pula środków finansowych dla programu Erasmus+.

Dziś Komisja przyjęła zmianę rocznego programu prac programu Erasmus+ na 2023 r. Budżet całkowity programu na ten rok skorygowano w górę do nowego poziomu 4,43 mld euro. Dzięki zwiększonemu budżetowi wzmocnione zostanie ogólne wsparcie dla priorytetów programu Erasmus+ dotyczących włączenia społecznego, aktywności obywatelskiej oraz uczestnictwa w życiu demokratycznym, jak również transformacji ekologicznej i cyfrowej w UE i w skali międzynarodowej.

Zmieniony program prac obejmuje skoncentrowaną na wstępie kwotę 100 mln euro z budżetu programu Erasmus+ na 2027 r. Środki te zostaną przeznaczone na wsparcie projektów promujących działalność edukacyjną oraz ułatwiających integrację osób uciekających przed wojną w Ukrainie w ich nowych środowiskach edukacyjnych, jak również na działania wspierające organizacje, osoby uczące się i personel dydaktyczny w Ukrainie. Przewidywane środki wzmocnią działania uruchomione na rzecz Ukraińców uciekających przed wojną dzięki dodatkowemu wsparciu dla organizacji będących beneficjentami programu Erasmus+. Finansowane działania mogą obejmować kursy językowe i z zakresu integracji kulturowej, narzędzia do nauki języków, skierowane do nauczycieli i osób uczących się, oraz stypendia lub ogólne wsparcie finansowe we wszystkich sektorach programu Erasmus+ przeznaczone dla osób uczących się i nauczycieli.

Wymiar międzynarodowy programu Erasmus+ został również zasilony środkami w wysokości 31 mln euro, które zostaną wykorzystane na wzmocnienie projektów w zakresie mobilności i budowania potencjału w szkolnictwie wyższym; będzie to stanowiło wsparcie projektów współpracy międzynarodowej. W 2023 r. działanie to będzie również wspierało projekt reform strukturalnych, którego celem jest stworzenie środowiska cyfrowego na potrzeby otwartej edukacji, które będzie oferować kształcenie i szkolenie studentom zapisanym do ukraińskich instytucji szkolnictwa wyższego, uciekającym z Ukrainy lub studentom przesiedlonym wewnętrznie. Zapewni również możliwości edukacyjne szerszej społeczności ukraińskiej za granicą, na podstawie współpracy między uniwersytetami ukraińskimi a innymi europejskimi uniwersytetami.

Jeszcze w 2023 r., w ramach działań następczych po Europejskim Roku Młodzieży 2022 dzięki środkom z programu Erasmus+ głos młodzieży nadal będzie słyszalny w Unii Europejskiej i poza nią, zwłaszcza za sprawą intensyfikacji działań na rzecz młodzieży finansowanych w ramach programu Erasmus+. Działania wspierane w ramach programu pomagają również w realizacji unijnego celu w zakresie podnoszenia kwalifikacji i nabywania nowych kwalifikacji zawodowych, co stanowi cenny wkład w obchody Europejskiego Roku Umiejętności 2023.

Na podstawie otwartych zaproszeń do składania wniosków dotyczących projektów każdy podmiot publiczny lub prywatny działający w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu może ubiegać się o finansowanie za pośrednictwem agencji krajowych programu Erasmus+, które mają siedzibę we wszystkich państwach członkowskich UE i państwach trzecich stowarzyszonych z programem, oraz za pośrednictwem Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury. W ramach zaproszenia do składania wniosków dotyczącego programu Erasmus+ odbędzie się kilka rund zgłoszeń. Kolejna z nich, skupiająca się na partnerstwach współpracy przy priorytetowym traktowaniu osób uczących się, nauczycieli i pracowników dydaktycznych z Ukrainy, zostanie otwarta 22 marca 2023 r.

Kontekst

Program Erasmus+, zapoczątkowany ponad 35 lat temu, jest jednym z najbardziej symbolicznych programów UE; do tej pory wzięło w nim udział ponad 13 mln osób. W latach 2021–2027 Erasmus+ ma wspierać jeszcze większą liczbę uczestników i projektów, w Europie i poza jej granicami. Jego łączny budżet na ten okres w wysokości 26,2 mld euro został dodatkowo zasilony kwotą 2,2 mld euro pochodzącą z unijnych instrumentów zewnętrznych.

Cały program Erasmus+ koncentruje się na czterech priorytetach: włączeniu społecznym i różnorodności, transformacji cyfrowej, środowisku i przeciwdziałaniu zmianie klimatu oraz uczestnictwie w życiu demokratycznym. W centrum programu znajdują się organizacje i osoby o mniejszych szansach. W związku z tym program nadal będzie wspierać mechanizmy włączenia społecznego uczestników i zapewniać specjalne zasoby w celu usunięcia wszelkich barier dla uczestnictwa.

Więcej informacji

Roczny program prac na rok 2023

Zaproszenie do składania wniosków w ramach Erasmus+ na 2023 r.

Przewodnik po programie Erasmus 2023

Zestawienie informacji na temat nowego programu Erasmus+ na lata 2021–2027

Źródło

Komisja Europejska / Biuro Regionalne WK-P w Brukseli


 

27 marca Komisja Europejska ogłosi tegoroczną edycję unijnego wskaźnika konkurencyjności regionalnej (RCI) (15.03.23)

Już po raz piąty Komisja Europejska publikuje unijny wskaźnik konkurencyjności regionalnej, który ma na celu zmierzenie atrakcyjności regionu dla mieszkańców i firm. Od pierwszej edycji w 2010 roku RCI stał się często cytowanym i szeroko stosowanym indeksem. Ze względu na duże zainteresowanie indeksem publikacji raportu towarzyszyć będzie zestaw interaktywnych narzędzi internetowych.

Wydarzenie otworzy Elisa Ferreira, europejska komisarz ds. spójności i reform, po której nastąpi prezentacja indeksu przez Komisję Europejską – DG ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej. Następnie odbędzie się sesja panelowa, podczas której odbędzie się ożywiona debata na temat znaczenia wskaźnika dla kształtowania polityki regionalnej i miejskiej.

Wydarzenie, którego gospodarzem będzie Komitet Regionów (KR), rozpocznie się o godz. 14.00 i będzie transmitowane na żywo, a link do połączenia zostanie wkrótce opublikowany na stronie internetowej Komitetu Regionów.

Aby uczestniczyć osobiście w wydarzeniu w KR-ze, trzeba się zarejestrować (rejestracja kończy się 17 marca o godz. 12:00 czasu środkowoeuropejskiego)


 

Trwa nabór do Intelligent Cities Challenge (14.03.23)

Inteligent Cities Challenge  (ICC) to inicjatywa Komisji Europejskiej wspierająca europejskie miasta w ekologicznej i cyfrowej transformacji ich lokalnych gospodarek za pośrednictwem Lokalnego Zielonego Ładu.
ICC pomaga miastom wykorzystać moc najnowocześniejszych technologii, jednocześnie poprawiając ich konkurencyjność gospodarczą, odporność społeczną i jakość życia obywateli Europy.

Dzieki Intelligent Cities Challenge miasta mogą sfinansować koszty:

  • opracowania Lokalnego Zielonego Ładu (Local Green Deal) z przedsiębiorstwami i obywatelami w celu przyspieszenia transformacji ekologicznej,
  • korzystania z usług doradczych i sieci ekspertów,
  • nawiązywania kontaktów ze społecznością miast biorących udział w inicjatywie.

Więcej informacji:

Ulotka informacyjna

Źródło

Intelligent Cities Challenge / Regionalne Biuro WK-P w Brukseli.


 

Brak nadchodzących wydarzeń.