Polityka spójności: 1,3 mln nowych miejsc pracy (15.05.23)

Sprawozdanie na temat wyników programowania polityki spójności na lata 2021–2027 pokazuje, jaką transformację przejdzie Europa do końca dekady.

Oczekuje się, że finansowanie w ramach polityki spójności w latach 2021–2027 przyczyni się do utworzenia 1,3 mln miejsc pracy oraz do zwiększenia PKB UE średnio o 0,5 proc. do końca dekady, a w niektórych państwach członkowskich nawet o 4 proc.

Pomoże również dostarczyć wiele wspólnych dóbr publicznych, zapewniając wymierne i konkretne korzyści europejskim obywatelom, regionom i miastom. Oto niektóre wnioski z opublikowanego sprawozdania na temat wyników programowania polityki spójności na lata 2021–2027.

W tym celu w ramach polityki spójności uruchomi się w tym okresie inwestycje o łącznej wartości 545 mld euro, z czego 378 mld euro jest finansowane przez UE. Inwestycje te będą promować trwałą konwergencję społeczno-gospodarczą, spójność terytorialną, socjalną Europę sprzyjającą włączeniu społecznemu oraz sprawną i sprawiedliwą transformację ekologiczną i cyfrową.

Inteligentniejsza i bardziej konkurencyjna Europa

Polityka spójności zdecydowanie wspiera badania naukowe i innowacje oraz eliminuje przepaść cyfrową. Na przykład 83 tys. naukowców będzie miało dostęp do ulepszonych obiektów badawczych, zaś 725 tys. przedsiębiorstw otrzyma wsparcie na innowacje i inteligentny wzrost.

Celem polityki jest wspieranie modernizacji i cyfryzacji usług użyteczności publicznej (z udziałem 22,5 tys. organów administracji publicznej) oraz transformacji cyfrowej przedsiębiorstw. Wspiera ona również rozwój umiejętności cyfrowych i infrastruktury cyfrowej, w tym poprzez podłączenie 3,1 mln gospodarstw domowych do ultraszybkiej sieci telefonii ruchomej i stacjonarnej infrastruktury cyfrowej.

Transformacja ku gospodarce bezemisyjnej i bardziej odpornej Europie

Zielone inwestycje w łagodzenie zmiany klimatu i przystosowywanie się do niej będą koncentrować się na celach Europejskiego Zielonego Ładu, aby ograniczyć emisję gazów cieplarnianych w UE o co najmniej 55 proc. do 2030 r. i osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r.

W tym celu w ramach polityki spójności wspiera się projekty w dziedzinie efektywności energetycznej i energii ze źródeł odnawialnych, które mają szczególne znaczenie dla realizacji kluczowych działań w ramach planu REPowerEU. Na przykład oczekuje się, że 32 mln m² budynków publicznych i 723 tys. gospodarstw domowych skorzysta z poprawy charakterystyki energetycznej budynków oraz że zainstalowane zostanie 9 555 MW dodatkowej mocy w zakresie energii odnawialnej.

Aby wesprzeć przystosowanie się do zmiany klimatu i zarządzanie ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi, w ramach polityki zostanie wsparta budowa 229 tys. hektarów nowej zielonej infrastruktury.

Zrównoważona mobilność miejska będzie również wspierana poprzez włączenie 1 230 km nowych i zmodernizowanych linii tramwajowych i metra oraz 12,2 tys. km infrastruktury rowerowej.

Czysta woda i udoskonalona infrastruktura ściekowa dla 16,4 mln osób dzięki inwestycjom w obszarze spójności.

W kierunku sprawiedliwej transformacji

Polityka spójności pomaga ludziom i miejscom najbardziej dotkniętym transformacją w kierunku neutralności klimatycznej, aby pomóc zagwarantować, że nikt nie został pominięty.

W związku z tym w celu dostosowania się do transformacji pomoc otrzyma prawie 39 tys. przedsiębiorstw. Zwłaszcza ponad 5 tys. MŚP skorzysta z inwestycji w nowe umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości. Ze środków wspierających rynek pracy skorzysta do 120 tys. bezrobotnych, a prawie 200 tys. osób uzyska nowe kwalifikacje.

Bardziej integracyjna i socjalna Europa

Aby zapewnić wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu, oraz zgodnie z Europejskim filarem praw socjalnych, fundusze spójności wspierają ludzi, również w ich życiu zawodowym. Obejmuje to rozwój umiejętności i uczenie się przez całe życie – kluczowe priorytety Europejskiego Roku Umiejętności – wśród co najmniej 6,5 mln bezrobotnych. Pomoże to osiągnąć do 2030 r. unijny cel, zgodnie z którym co roku co najmniej 60 proc. wszystkich dorosłych uczestniczy w szkoleniach.

Szczególny nacisk kładzie się na poprawie integracji i włączenia ponad 3 mln osób, w tym 600 tys. osób z grup zmarginalizowanych, takich jak Romowie. Środki te zostaną również przeznaczone na wsparcie 1,7 mln uczniów szkół podstawowych i średnich; oczekuje się także, że prawie 3,5 mln osób będzie studiowało w nowych lub zmodernizowanych placówkach edukacyjnych.

Istotne usprawnienia zostaną wprowadzone w opiece zdrowotnej i długoterminowej (w tym w zakresie infrastruktury i sprzętu); oczekuje się, że 60 mln pacjentów otrzyma poradę medyczną lub zostanie poddanych leczeniu w nowych lub zmodernizowanych placówkach opieki zdrowotnej.

Lepiej połączona Europa

Polityka spójności będzie wspierać wydajne systemy transportowe na wszystkich szczeblach terytorialnych, takie jak kolej, jeden z najbezpieczniejszych i najczystszych rodzajów transportu: zbudowane lub zmodernizowane zostanie 3,9 tys. km linii kolejowych transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T).

Ponadto dzięki programom w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej obejmującej całą UE i kraje sąsiadujące zostaną zainwestowane fundusze we wspólne projekty angażujące ponad 2 mln osób, 40,299 tys. organizacji i 25,456 tys. MŚP.

Kontekst

Polityka spójności jest głównym długoterminowym instrumentem inwestycyjnym w UE. Przyczynia się do wzmocnienia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w UE, koryguje dysproporcje między krajami i regionami oraz realizuje priorytety polityczne Unii.

Politykę spójności realizuje się z kilku funduszy:

Cele polityki są następujące:

  • bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa;
  • bardziej ekologiczna, niskoemisyjna transformacja ku bezemisyjnej gospodarce i odpornej Europie;
  • lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności;
  • bardziej integracyjna i socjalna Europa;
  • Europa bliżej obywateli na rzecz oddolnego, ukierunkowanego na konkretny obszar podejścia poprzez umożliwienie podregionom i społecznościom lokalnym określania własnych priorytetów i projektów w sposób zintegrowany i partycypacyjny;
  • sprawiedliwa transformacja w kierunku celów Unii na rok 2030 w zakresie energii i klimatu oraz gospodarki Unii neutralnej dla klimatu do 2050 r., w oparciu o porozumienie paryskie.

Więcej informacji

Źródło

Przedstawicielstwo KE w Polsce / Biuro Regionalne WK-P w Brukseli


 

Komisja Europejska zainaugurowała Europejski Rok Umiejętności (10.05.23)

9 maja 2023 r. oficjalnie rozpoczął się Europejski Rok Umiejętności, którego celem jest rozwiązanie problemu niedoboru wykwalifikowanej siły roboczej w UE.

Europejski Rok Umiejętności chce nadać nowy impuls do realizacji celów społecznych UE na 2030 r., zgodnie z którymi co najmniej 60 proc. dorosłych powinno co roku uczestniczyć w szkoleniu, a co najmniej 78 proc. – mieć pracę.

Ta inicjatywa dąży również do realizacji celów cyfrowego kompasu na 2030 r., zgodnie z którymi co najmniej 80 proc. dorosłych powinno posiadać podstawowe umiejętności cyfrowe, a liczba zatrudnionych w UE specjalistów od ICT powinna osiągnąć 20 mln.

Obecnie ponad trzy czwarte firm w UE twierdzi, że ma trudności ze znalezieniem pracowników posiadających niezbędne umiejętności, a w szkoleniach regularnie uczestniczy zaledwie 37 proc. dorosłych.

Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego wskazuje, że 40 proc. dorosłych i 33 proc. pracowników w Europie nie posiada podstawowych umiejętności cyfrowych. Kobiety są niedostatecznie reprezentowane w zawodach i na kierunkach studiów związanych z technologiami: wśród specjalistów z branży ICT kobiety stanowią zaledwie 20 proc., a wśród absolwentów nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM) – 33 proc.

Jak tego dokonać?

Komisja Europejska proponuje wspieranie rozwoju umiejętności w terenie – we współpracy z Parlamentem Europejskim, krajami UE, partnerami społecznymi, służbami zatrudnienia, izbami handlowymi i przemysłowymi, organizatorami kształcenia i szkolenia, pracownikami i przedsiębiorstwami.

Komisja promuje godne uwagi inicjatywy oraz możliwości pozyskania finansowania ze środków unijnych, aby je popularyzować oraz wspierać ich wdrażanie i realizację w terenie. Organizowane są wydarzenia i kampanie informacyjne wspierające uczenie się od siebie w gronie partnerów w kwestiach dotyczących podnoszenia i zmiany kwalifikacji.

Szczególny nacisk położono na aktywizację większej liczby osób na rynku pracy, w szczególności kobiet i młodzieży – zwłaszcza tej, która się nie kształci, nie pracuje ani się nie szkoli.

Inicjatywy UE na rzecz wspierania rozwoju umiejętności

W Europejskim Roku Umiejętności podstawą dla działań UE są liczne bieżące inicjatywy:

Fundusze UE na rzecz umiejętności

Dostępne są znaczne środki finansowe UE i wsparcie techniczne na inwestycje w podnoszenie i zmianę kwalifikacji:

Inne programy wspierające rozwój umiejętności to: InvestEUEuropejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji dla Zwalnianych Pracowników, Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoFundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacjiinstrument pożyczkowy na rzecz sektora publicznego w ramach mechanizmu sprawiedliwej transformacji, Europejski Korpus SolidarnościProgram działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE), fundusz modernizacyjnyInstrument Wsparcia Technicznego, a także Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej.

Źródło

Komisja  Europejska / Biuro Regionalne WK-P w Brukseli


 

Spotkania dla przedsiębiorców w ramach X Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego - 19 maja br. (09.05.23)

W dniach 17-19 maja br. w Toruniu odbywa się X Międzynarodowy Kongres Azjatycki.

W ramach wydarzenia, dnia 19 maja o godzinie 12.00 w siedzibie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (ul. Włocławska 167, budynek A, sala konferencyjna I piętro), odbędzie się spotkanie z przedstawicielami ambasad państw Azji Centralnej i Wschodniej, podczas którego zaprezentowane zostaną ścieżki międzynarodowej współpracy gospodarczej poszczególnych państw. Udział w Kongresie jest bezpłatny, obowiązuje rejestracja poprzez FORMULARZ.

✔ Program spotkania można znaleźć tutaj.

Tego samego dnia o godzinie 13.00 rozpocznie się międzynarodowa giełda kooperacyjna (spotkania b2b), w której wezmą udział przedsiębiorcy z Azerbejdżanu, Kazachstanu oraz Mongolii > Szczegółowe profile firm z Azerbejdżanu, Mongolii i Kazachstanu.

Na spotkanie zapraszamy lokalnych przedsiębiorców.

W celach organizacyjnych (zaplanowanie indywidualnych spotkań), bardzo prosimy o wypełnienie ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W GIEŁDZIE KOOPERACYJNEJ.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniach do dnia 17 maja br. do godziny 12.00.

Spotkania będą tłumaczone na język polski.


 

Przygotuj się na Europejski Tydzień MŚP 2023: Święto Przedsiębiorczości i Innowacji w Bilbao już w listopadzie (09.05.23)

Dobre wiadomości dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz młodych przedsiębiorców z całej Europy! Europejski Tydzień MŚP 2023 odbędzie się w dniach 13-17 listopada 2023 r. w tętniącym życiem Bilbao i zapowiada się na wyjątkowe i innowacyjne wydarzenie.

Tydzień MSP 2023 będzie obejmował zarówno Zgromadzenie MŚP (13-15 listopada), jak i konferencję Europe Enterprise Network (EEN) (15-17 listopada).

Konferencja EEN zapewnia MŚP wyjątkową okazję do nawiązania kontaktu z potencjalnymi partnerami i inwestorami oraz uzyskania cennych informacji na temat najnowszych trendów i technologii w ich branży.

Zgromadzenie MŚP będzie kluczową częścią tygodniowego wydarzenia, a uczestnicy mogą spodziewać się dorocznej ceremonii wręczenia Europejskich Nagród Promocji Przedsiębiorczości (EEPA), a także innych pouczających i angażujących wydarzeń poświęconych przedsiębiorczości i innowacjom. W 2023 r. we wszystkich uczestniczących krajach rozpoczęły się krajowe konkursy EEPA i ogłoszono ich krajowe terminy .

Zarówno konferencja EEN, jak i Zgromadzenie MŚP odbędą się w Bilbao Exhibition Centre (BEC).

Niezależnie od tego, czy jesteś młodym przedsiębiorcą, który dopiero zaczyna, czy MŚP o ugruntowanej pozycji, które chce poszerzyć swój zasięg i kontakty, Europejski Tydzień MŚP ma coś dla każdego.

Więcej informacji

Promoting Enterprise Portal

European Commission

Źródło

Komisja Europejska


 

Nagroda DTforRegions- głosowanie otwarte (08.05.23)

W odpowiedzi na nabór wniosków o nagrodę DT4REGIONS Award zgłoszono 34 rozwiązania AI i Big Data z 12 krajów europejskich. Dedykowane jury wybrało 12 rozwiązań na podstawie pięciu kryteriów: stopnia innowacyjności, wydajności, łatwości obsługi, technologii i wpływu.

Do piątku 19 maja do godziny 12.00 społeczność DT4REGIONS będzie miała możliwość zagłosowania na swoje ulubione rozwiązanie spośród dwunastu aplikacji.

Rozwiązanie, które otrzyma największą liczbę głosów, zostanie oznaczone jako Ulubione Publiczności. Wraz z najbardziej innowacyjnym rozwiązaniem, które zostanie wybrane przez jury, rozwiązanie to otrzyma nagrodę DT4REGIONS. Jego autorzy będą mieli okazję zaprezentować to doświadczenie na konferencji zamykającej DT4REGIONS, która odbędzie się w Brukseli w dniach 21-22 czerwca.

DT4REGIONS to działanie przygotowawcze Parlamentu Europejskiego wspierane z funduszy europejskich. Jej celem jest stworzenie Europejskiej Platformy Regionów, która umożliwi kolektywne rozwiązania AI i Big Data. Jest to wyjątkowa platforma innowacji oparta na wyzwaniach, służąca do opracowywania narzędzi i usług użyteczności publicznej.

Więcej informacji

Głosuj tutaj

Źródło

ERRIN


 

Tallinn GreenTech Week 2023 - zaproszenie na bezpłatną wizytę studyjną 14 - 17 listopada br.