Nagrody NEB 2023: głosowanie publiczne jest już otwarte! (16.05.23)

61 finalistów walczy w konkursie Nowy Europejski Bauhaus (New European Bauhaus – NEB) 2023. Odkryj te piękne, zrównoważone i sprzyjające włączeniu społecznemu projekty i oddaj głos na te, które chciałbyś mieć w swoim otoczeniu. Można głosować do 24 maja 2023.

Zachęcamy do zapoznania się z listą innowacyjnych i niezwykle ciekawych projektów opublikowany na platfomie dedykowanej tegorocznemu konkursowi Nowy Europejski Bauhaus i oddania głosu na najbardziej inspirujące projekty i pomysły.

Po dokładnej ocenie dokonanej przez niezależnych ekspertów, spośród ponad 1450 zgłoszeń, wybrano 61 finalistów Nowej Europejskiej Nagrody Bauhaus 2023.

W gronie finalistów w kategorii „Odzyskanie poczucia przynależności” (grupa „Mistrzowie”), znalazła się również jedna z polskich propozycji, złożona przez  Stowarzyszenie Serfenta z Cieszyna, prezentująca nowy model biznesowy, zakładający odejście od produktów w rzemiośle na rzecz usług, rozwijając przy tym kompetencje twórcze i tworząc nowe drogi dla tradycji w nowoczesnym świecie.

Moc jest w Państwa rękach, ponieważ trzy nagrody zostaną rozstrzygnięte w publicznym głosowaniu – po jednej nagrodzie dla komponentu A „Mistrzowie”, komponentu B „Wschodzące gwiazdy” i komponentu C „Mistrzowie edukacji”.

Na zwycięzców czeka łącznie 15 nagród. Jury wybierze 12 projektów, po jednym dla każdej kategorii w każdym nurcie. Uroczyste ogłoszenie wszystkich zwycięzców odbędzie się 22 czerwca 2023.

Termin oddania głosu: 24 maja.

Uwaga!
Prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją głosowania, ponieważ głos można oddać tylko raz.
Można wybrać łącznie 9 propozycji. Należy wybrać co najmniej 1 wniosek (max 3 wnioski) z każdego komponentu. Można wybrać więcej niż jedną propozycję w tej samej kategorii.

Źródło

Krajowy Punkt Kontaktowy / Biuro Regionalne WK-P w Brukseli


 

Polityka spójności: 1,3 mln nowych miejsc pracy (15.05.23)

Sprawozdanie na temat wyników programowania polityki spójności na lata 2021–2027 pokazuje, jaką transformację przejdzie Europa do końca dekady.

Oczekuje się, że finansowanie w ramach polityki spójności w latach 2021–2027 przyczyni się do utworzenia 1,3 mln miejsc pracy oraz do zwiększenia PKB UE średnio o 0,5 proc. do końca dekady, a w niektórych państwach członkowskich nawet o 4 proc.

Pomoże również dostarczyć wiele wspólnych dóbr publicznych, zapewniając wymierne i konkretne korzyści europejskim obywatelom, regionom i miastom. Oto niektóre wnioski z opublikowanego sprawozdania na temat wyników programowania polityki spójności na lata 2021–2027.

W tym celu w ramach polityki spójności uruchomi się w tym okresie inwestycje o łącznej wartości 545 mld euro, z czego 378 mld euro jest finansowane przez UE. Inwestycje te będą promować trwałą konwergencję społeczno-gospodarczą, spójność terytorialną, socjalną Europę sprzyjającą włączeniu społecznemu oraz sprawną i sprawiedliwą transformację ekologiczną i cyfrową.

Inteligentniejsza i bardziej konkurencyjna Europa

Polityka spójności zdecydowanie wspiera badania naukowe i innowacje oraz eliminuje przepaść cyfrową. Na przykład 83 tys. naukowców będzie miało dostęp do ulepszonych obiektów badawczych, zaś 725 tys. przedsiębiorstw otrzyma wsparcie na innowacje i inteligentny wzrost.

Celem polityki jest wspieranie modernizacji i cyfryzacji usług użyteczności publicznej (z udziałem 22,5 tys. organów administracji publicznej) oraz transformacji cyfrowej przedsiębiorstw. Wspiera ona również rozwój umiejętności cyfrowych i infrastruktury cyfrowej, w tym poprzez podłączenie 3,1 mln gospodarstw domowych do ultraszybkiej sieci telefonii ruchomej i stacjonarnej infrastruktury cyfrowej.

Transformacja ku gospodarce bezemisyjnej i bardziej odpornej Europie

Zielone inwestycje w łagodzenie zmiany klimatu i przystosowywanie się do niej będą koncentrować się na celach Europejskiego Zielonego Ładu, aby ograniczyć emisję gazów cieplarnianych w UE o co najmniej 55 proc. do 2030 r. i osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r.

W tym celu w ramach polityki spójności wspiera się projekty w dziedzinie efektywności energetycznej i energii ze źródeł odnawialnych, które mają szczególne znaczenie dla realizacji kluczowych działań w ramach planu REPowerEU. Na przykład oczekuje się, że 32 mln m² budynków publicznych i 723 tys. gospodarstw domowych skorzysta z poprawy charakterystyki energetycznej budynków oraz że zainstalowane zostanie 9 555 MW dodatkowej mocy w zakresie energii odnawialnej.

Aby wesprzeć przystosowanie się do zmiany klimatu i zarządzanie ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi, w ramach polityki zostanie wsparta budowa 229 tys. hektarów nowej zielonej infrastruktury.

Zrównoważona mobilność miejska będzie również wspierana poprzez włączenie 1 230 km nowych i zmodernizowanych linii tramwajowych i metra oraz 12,2 tys. km infrastruktury rowerowej.

Czysta woda i udoskonalona infrastruktura ściekowa dla 16,4 mln osób dzięki inwestycjom w obszarze spójności.

W kierunku sprawiedliwej transformacji

Polityka spójności pomaga ludziom i miejscom najbardziej dotkniętym transformacją w kierunku neutralności klimatycznej, aby pomóc zagwarantować, że nikt nie został pominięty.

W związku z tym w celu dostosowania się do transformacji pomoc otrzyma prawie 39 tys. przedsiębiorstw. Zwłaszcza ponad 5 tys. MŚP skorzysta z inwestycji w nowe umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości. Ze środków wspierających rynek pracy skorzysta do 120 tys. bezrobotnych, a prawie 200 tys. osób uzyska nowe kwalifikacje.

Bardziej integracyjna i socjalna Europa

Aby zapewnić wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu, oraz zgodnie z Europejskim filarem praw socjalnych, fundusze spójności wspierają ludzi, również w ich życiu zawodowym. Obejmuje to rozwój umiejętności i uczenie się przez całe życie – kluczowe priorytety Europejskiego Roku Umiejętności – wśród co najmniej 6,5 mln bezrobotnych. Pomoże to osiągnąć do 2030 r. unijny cel, zgodnie z którym co roku co najmniej 60 proc. wszystkich dorosłych uczestniczy w szkoleniach.

Szczególny nacisk kładzie się na poprawie integracji i włączenia ponad 3 mln osób, w tym 600 tys. osób z grup zmarginalizowanych, takich jak Romowie. Środki te zostaną również przeznaczone na wsparcie 1,7 mln uczniów szkół podstawowych i średnich; oczekuje się także, że prawie 3,5 mln osób będzie studiowało w nowych lub zmodernizowanych placówkach edukacyjnych.

Istotne usprawnienia zostaną wprowadzone w opiece zdrowotnej i długoterminowej (w tym w zakresie infrastruktury i sprzętu); oczekuje się, że 60 mln pacjentów otrzyma poradę medyczną lub zostanie poddanych leczeniu w nowych lub zmodernizowanych placówkach opieki zdrowotnej.

Lepiej połączona Europa

Polityka spójności będzie wspierać wydajne systemy transportowe na wszystkich szczeblach terytorialnych, takie jak kolej, jeden z najbezpieczniejszych i najczystszych rodzajów transportu: zbudowane lub zmodernizowane zostanie 3,9 tys. km linii kolejowych transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T).

Ponadto dzięki programom w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej obejmującej całą UE i kraje sąsiadujące zostaną zainwestowane fundusze we wspólne projekty angażujące ponad 2 mln osób, 40,299 tys. organizacji i 25,456 tys. MŚP.

Kontekst

Polityka spójności jest głównym długoterminowym instrumentem inwestycyjnym w UE. Przyczynia się do wzmocnienia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w UE, koryguje dysproporcje między krajami i regionami oraz realizuje priorytety polityczne Unii.

Politykę spójności realizuje się z kilku funduszy:

Cele polityki są następujące:

  • bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa;
  • bardziej ekologiczna, niskoemisyjna transformacja ku bezemisyjnej gospodarce i odpornej Europie;
  • lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności;
  • bardziej integracyjna i socjalna Europa;
  • Europa bliżej obywateli na rzecz oddolnego, ukierunkowanego na konkretny obszar podejścia poprzez umożliwienie podregionom i społecznościom lokalnym określania własnych priorytetów i projektów w sposób zintegrowany i partycypacyjny;
  • sprawiedliwa transformacja w kierunku celów Unii na rok 2030 w zakresie energii i klimatu oraz gospodarki Unii neutralnej dla klimatu do 2050 r., w oparciu o porozumienie paryskie.

Więcej informacji

Źródło

Przedstawicielstwo KE w Polsce / Biuro Regionalne WK-P w Brukseli


 

Komisja Europejska zainaugurowała Europejski Rok Umiejętności (10.05.23)

9 maja 2023 r. oficjalnie rozpoczął się Europejski Rok Umiejętności, którego celem jest rozwiązanie problemu niedoboru wykwalifikowanej siły roboczej w UE.

Europejski Rok Umiejętności chce nadać nowy impuls do realizacji celów społecznych UE na 2030 r., zgodnie z którymi co najmniej 60 proc. dorosłych powinno co roku uczestniczyć w szkoleniu, a co najmniej 78 proc. – mieć pracę.

Ta inicjatywa dąży również do realizacji celów cyfrowego kompasu na 2030 r., zgodnie z którymi co najmniej 80 proc. dorosłych powinno posiadać podstawowe umiejętności cyfrowe, a liczba zatrudnionych w UE specjalistów od ICT powinna osiągnąć 20 mln.

Obecnie ponad trzy czwarte firm w UE twierdzi, że ma trudności ze znalezieniem pracowników posiadających niezbędne umiejętności, a w szkoleniach regularnie uczestniczy zaledwie 37 proc. dorosłych.

Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego wskazuje, że 40 proc. dorosłych i 33 proc. pracowników w Europie nie posiada podstawowych umiejętności cyfrowych. Kobiety są niedostatecznie reprezentowane w zawodach i na kierunkach studiów związanych z technologiami: wśród specjalistów z branży ICT kobiety stanowią zaledwie 20 proc., a wśród absolwentów nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM) – 33 proc.

Jak tego dokonać?

Komisja Europejska proponuje wspieranie rozwoju umiejętności w terenie – we współpracy z Parlamentem Europejskim, krajami UE, partnerami społecznymi, służbami zatrudnienia, izbami handlowymi i przemysłowymi, organizatorami kształcenia i szkolenia, pracownikami i przedsiębiorstwami.

Komisja promuje godne uwagi inicjatywy oraz możliwości pozyskania finansowania ze środków unijnych, aby je popularyzować oraz wspierać ich wdrażanie i realizację w terenie. Organizowane są wydarzenia i kampanie informacyjne wspierające uczenie się od siebie w gronie partnerów w kwestiach dotyczących podnoszenia i zmiany kwalifikacji.

Szczególny nacisk położono na aktywizację większej liczby osób na rynku pracy, w szczególności kobiet i młodzieży – zwłaszcza tej, która się nie kształci, nie pracuje ani się nie szkoli.

Inicjatywy UE na rzecz wspierania rozwoju umiejętności

W Europejskim Roku Umiejętności podstawą dla działań UE są liczne bieżące inicjatywy:

Fundusze UE na rzecz umiejętności

Dostępne są znaczne środki finansowe UE i wsparcie techniczne na inwestycje w podnoszenie i zmianę kwalifikacji:

Inne programy wspierające rozwój umiejętności to: InvestEUEuropejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji dla Zwalnianych Pracowników, Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoFundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacjiinstrument pożyczkowy na rzecz sektora publicznego w ramach mechanizmu sprawiedliwej transformacji, Europejski Korpus SolidarnościProgram działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE), fundusz modernizacyjnyInstrument Wsparcia Technicznego, a także Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej.

Źródło

Komisja  Europejska / Biuro Regionalne WK-P w Brukseli


 

Spotkania dla przedsiębiorców w ramach X Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego - 19 maja br. (09.05.23)

W dniach 17-19 maja br. w Toruniu odbywa się X Międzynarodowy Kongres Azjatycki.

W ramach wydarzenia, dnia 19 maja o godzinie 12.00 w siedzibie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (ul. Włocławska 167, budynek A, sala konferencyjna I piętro), odbędzie się spotkanie z przedstawicielami ambasad państw Azji Centralnej i Wschodniej, podczas którego zaprezentowane zostaną ścieżki międzynarodowej współpracy gospodarczej poszczególnych państw. Udział w Kongresie jest bezpłatny, obowiązuje rejestracja poprzez FORMULARZ.

✔ Program spotkania można znaleźć tutaj.

Tego samego dnia o godzinie 13.00 rozpocznie się międzynarodowa giełda kooperacyjna (spotkania b2b), w której wezmą udział przedsiębiorcy z Azerbejdżanu, Kazachstanu oraz Mongolii > Szczegółowe profile firm z Azerbejdżanu, Mongolii i Kazachstanu.

Na spotkanie zapraszamy lokalnych przedsiębiorców.

W celach organizacyjnych (zaplanowanie indywidualnych spotkań), bardzo prosimy o wypełnienie ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W GIEŁDZIE KOOPERACYJNEJ.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniach do dnia 17 maja br. do godziny 12.00.

Spotkania będą tłumaczone na język polski.


 

Przygotuj się na Europejski Tydzień MŚP 2023: Święto Przedsiębiorczości i Innowacji w Bilbao już w listopadzie (09.05.23)

Dobre wiadomości dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz młodych przedsiębiorców z całej Europy! Europejski Tydzień MŚP 2023 odbędzie się w dniach 13-17 listopada 2023 r. w tętniącym życiem Bilbao i zapowiada się na wyjątkowe i innowacyjne wydarzenie.

Tydzień MSP 2023 będzie obejmował zarówno Zgromadzenie MŚP (13-15 listopada), jak i konferencję Europe Enterprise Network (EEN) (15-17 listopada).

Konferencja EEN zapewnia MŚP wyjątkową okazję do nawiązania kontaktu z potencjalnymi partnerami i inwestorami oraz uzyskania cennych informacji na temat najnowszych trendów i technologii w ich branży.

Zgromadzenie MŚP będzie kluczową częścią tygodniowego wydarzenia, a uczestnicy mogą spodziewać się dorocznej ceremonii wręczenia Europejskich Nagród Promocji Przedsiębiorczości (EEPA), a także innych pouczających i angażujących wydarzeń poświęconych przedsiębiorczości i innowacjom. W 2023 r. we wszystkich uczestniczących krajach rozpoczęły się krajowe konkursy EEPA i ogłoszono ich krajowe terminy .

Zarówno konferencja EEN, jak i Zgromadzenie MŚP odbędą się w Bilbao Exhibition Centre (BEC).

Niezależnie od tego, czy jesteś młodym przedsiębiorcą, który dopiero zaczyna, czy MŚP o ugruntowanej pozycji, które chce poszerzyć swój zasięg i kontakty, Europejski Tydzień MŚP ma coś dla każdego.

Więcej informacji

Promoting Enterprise Portal

European Commission

Źródło

Komisja Europejska


 

Brak nadchodzących wydarzeń.