Spotkanie Parlamentu Europejskiego z producentami szczepionek

25 lutego odbyło się spotkanie członków Parlamentu Europejskiego z przedstawicielami firm farmaceutycznych, produkujących szczepionki na COVID-19.

Przejrzystość współpracy z koncernami

Celem spotkania było wyjaśnienie przyczyn opóźnień w produkcji oraz dostarczaniu szczepionek do krajów UE. Jak przyznał Pascal Canfin (przewodniczący Komisji ochrony środowiska naturalnego, zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności) wyjaśnienia mają kluczowe znaczenie dla realizacji złożonych przez firmy zobowiązań.

Brak wiedzy praktycznej i zbyt mała wydajność zakładów produkcyjnych

Przedstawiciele firm farmaceutycznych wyjaśniali, iż przyczynami opóźnień jest zbyt mała zdolność logistyczna, do zaspokojenia zapotrzebowania krajów UE. Dodawali, iż oczekiwana przez przedstawicieli PE publiczna dostępność do patentów szczepionek nie przyniosłaby rezultatu, ze względu na „brak wiedzy praktycznej innych podmiotów, niezbędnej do uruchomienia produkcji”.

Źródło: euroactiv.pl


 

Weź udział w spotkaniu z Fransem Timmermansem

Komisja Europejska zaprasza do udziału w spotkaniu z wiceprzewodniczącym Fransem Timmermansem. Spotkanie poświęcona będzie Europejskiemu Paktowi na rzecz Klimatu.

Kiedy?

Debata on-line w ramach tzw. Dialogu Obywatelskiego, odbędzie się 26 lutego o godz. 10:00

Udział w spotkaniu

Szczegóły oraz link do debaty dostępne są pod poniższym adresem:

https://europa.eu/climate-pact/events/pact-people-and-planet-talking-climate-action-frans-timmermans_en?fbclid=IwAR2tnL3PPMMmpqQ7UR-hfxR25C0Il8evQ6MA2LeS_HiwunCF23lW9rCqNx8

Źródło

https://www.facebook.com/EUClimateAction/posts/3568023029940829


 

REGIO STARS 2021- Zapraszamy do udziału!

Czas docenić najbardziej innowacyjne projekty regionalne! Komisja Europejska do 9 maja 2021 r. czeka na zgłoszenia do Nagrody Regio Stars 2021.

Coroczny Konkurs, organizowany przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, wyłania laureatów w pięciu kategoriach, których zaprezentuje, podczas tegorocznej edycji Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów, który w tym roku odbędzie się w dniach 11-14 października .

Internetowa platforma zgłoszeniowa https://regiostarsawards.eu/ jest otwarta od 9 lutego do 9 maja 2021 r.


Czym jest Nagroda RegioStars?

Każdego roku Komisja Europejska nagradza projekty finansowane z unijnych funduszy, które wyróżniają się wysokim poziomem doskonałości i proponują nowe podejścia do rozwoju regionalnego. Zakwalifikowane projekty zajmują centralne miejsce w unijnych działaniach komunikacyjnych, aby dzięki temu mogły stać się inspiracją dla pozostałych regionów i kierowników projektów z całej Europy.

W jakich kategoriach tematycznych będą przyznawane Nagrody?

W tym roku są następujące kategorie tematyczne:

1. INTELIGENTNA Europa: zwiększenie konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw w środowisku cyfrowym (SMART Europe: Increasing the competitiveness of local businesses in a digital world)

2. ZIELONA Europa: ekologiczne i odporne społeczności w obszarach miejskich i wiejskich (GREEN Europe: Green and resilient communities in urban and rural setting)

3. SPRAWIEDLIWA Europa: wspieranie włączenia społecznego i przeciwdziałania dyskryminacji (FAIR Europe: Fostering inclusion and anti-discrimination)

4. ZURBANIZOWANA Europa: promowanie ekologicznych, zrównoważonych i opartych na obiegu zamkniętym systemów żywnościowych w miejskich obszarach funkcjonalnych (URBAN Europe: Promoting green, sustainable and circular food systems in functional urban areas)

5. TEMAT ROKU: zwiększanie mobilności ekologicznej w regionach - Europejski Rok Kolei 2021 (TOPIC OF THE YEAR: Enhancing green mobility in the regions: European Year of Rail 2021)

Komisja Europejska zaprosi finalistów do udziału w sesjach szkoleniowych na temat komunikacji w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2021 w październiku br.

Zwycięzcy REGIOSTARS Awards 2021 otrzymają płatne partnerstwo medialne o wartości 5 000 euro.

Bliższe informacje na temat kategorii i kryteriów znajdują się w Podręczniku dla uczestników:
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/projects/regiostars/doc/regiostars/2021/regiostars_guide_applicants_2021_en.pdf

Uroczysta ceremonia REGIOSTARS, podczas której zostaną wręczone nagrody w pięciu kategoriach tematycznych oraz nagroda publiczności planowana jest w grudniu 2021 r. w Chorwacji.

Więcej informacji
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/#


 

Szczyt państw Grupy Wyszehradzkiej

17 lutego odbył się w Krakowie szczyt państw Grupy Wyszehradzkiej (Polski, Czech, Węgier i Słowacji). Spotkanie odbyło się z okazji 30-lecia istnienia tego forum współpracy. 

Spotkanie poświęcone współpracy, gospodarce, walce z COVID-19

Przywódcy państw opowiedzieli się podczas spotkania za współpracą w dziedzinie odbudowy gospodarki po pandemii, zaapelowali także o sprawniejszą dystrybucję szczepionek przez Komisję Europejską. 

Spotkanie z szefem Rady Europejskiej

Na spotkaniu obecny był również szef Rady Europejskiej Charles Michel, który zadeklarował, że w przyszłym tygodniu tematem dominującym prace instytucji UE będzie zwiększnie sprawności produkcji, pozyskiwania i podawania pacjentom szczepionek na COVID-19. 


 

Europejska prognoza gospodarcza z zimy 2021 r.

Ciężka zima, ale widać światło na końcu tunelu

Europa nadal jest sparaliżowana pandemią koronawirusa. Ponowny wzrost liczby zakażeń oraz pojawienie się nowych, bardziej zakaźnych szczepów koronawirusa zmusiły wiele państw członkowskich do ponownego wprowadzenia lub zaostrzenia środków powstrzymujących rozprzestrzenianie się pandemii. Jednocześnie rozpoczęcie programów szczepień w całej UE daje podstawę do ostrożnego optymizmu.

Wzrost gospodarczy przyspieszy w miarę znoszenia obostrzeń

W prognozie gospodarczej z zimy 2021 r. przewiduje się, że gospodarka strefy euro odnotuje wzrost rzędu 3,8 proc. zarówno w 2021 r., jak i w 2022 r. W prognozie przewiduje się również, że gospodarka UE odnotuje wzrost rzędu 3,7 proc. w 2021 r. i 3,9 proc. w 2022 r.

Oczekuje się, że gospodarka strefy euro i UE osiągnie poziom notowany przed kryzysem wcześniej niż przewidywano – głównie z powodu silniejszego niż oczekiwano tempa wzrostu przewidywanego w drugiej połowie 2021 r. i w 2022 r. 

Po wyraźnym wzroście w trzecim kwartale 2020 r. aktywność gospodarcza ponownie spadła w czwartym kwartale, ponieważ druga fala pandemii wymogła wprowadzenie nowych obostrzeń. W związku z tym, że środki te nadal obowiązują, oczekuje się, że gospodarki UE i strefy euro znów stracą w pierwszym kwartale 2021 r. Wzrost gospodarczy ma przyspieszyć wiosną i nabrać tempa latem, w miarę jak programy szczepień nabiorą tempa i stopniowo łagodzone będą obostrzenia. Lepsze perspektywy w gospodarce światowej będą również wspierać ożywienie gospodarcze.

Skutki gospodarcze pandemii nadal nierównomiernie rozkładają się między poszczególne państwa członkowskie, a tempo ożywienia gospodarczego również będzie znacznie się różnić.

Inflacja utrzyma się na niskim poziomie

Przewiduje się, że inflacja w strefie euro wzrośnie z 0,3 proc. w 2020 r. do 1,4 proc. w 2021 r., a następnie nieco spadnie do 1,3 proc. w 2022 r. Prognozy dla strefy euro i UE na 2021 r. są nieznacznie wyższe w porównaniu z tym, co przewidywano jesienią, ale nadal oczekuje się, że inflacja utrzyma się na niskim poziomie. Opóźnienie w ożywieniu gospodarczym będzie nadal osłabiać łączną presję popytową na ceny. W 2021 r. inflacja chwilowo wzrośnie w związku z efektem bazy wynikającym ze wzrostu cen energii, korektami podatkowymi (zwłaszcza w Niemczech) oraz odroczonym popytem w przypadku niektórych nadal utrzymujących się ograniczeń podaży. W 2022 r. oczekuje się ponownego unormowania się inflacji w wyniku dostosowania podaży i wygaśnięcia efektu bazy. 

Nadal duża niepewność i wysoki poziom ryzyka

Ryzyko związane z prognozą jest bardziej umiarkowane niż jesienią, ale utrzymuje się na wysokim poziomie. Wiele zależy od rozwoju pandemii i powodzenia kampanii szczepień.

Ryzyko pozytywne wiąże się z możliwością, że proces szczepień doprowadzi do szybszego niż oczekiwano złagodzenia obostrzeń, a tym samym do wcześniejszego i silniejszego ożywienia gospodarczego. Ponadto unijny instrument naprawy gospodarczej NextGenerationEU, którego centralnym narzędziem jest Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF), może przyczynić się do większego niż przewidywano wzrostu gospodarczego, ponieważ przewidziane w nim finansowanie w większości przypadków nie zostało jeszcze uwzględnione w bieżącej prognozie. 

Jeśli chodzi o ryzyko negatywne, pandemia może w krótkiej perspektywie czasowej utrzymać się dłużej lub być bardziej dotkliwa w skutkach niż zakłada się w bieżącej prognozie. Mogą również wystąpić opóźnienia w realizacji programów szczepień. To z kolei może opóźnić wycofywanie obostrzeń, co z kolei oddali w czasie oczekiwane ożywienie i ograniczy jego skalę. Istnieje również ryzyko, że kryzys może doprowadzić do głębszych wstrząsów w strukturze gospodarczej i społecznej UE, zwłaszcza przez powszechne bankructwa i utratę pracy. Może to również zaszkodzić sektorowi finansowemu, zwiększyć długotrwałe bezrobocie i pogłębić nierówności społeczne.

Więcej informacji

Prognoza gospodarcza z zimy 2021

Wiceprzewodniczący Valdis Dombrovskis na Twitterze: @VDombrovskis

DG ECFIN na Twitterze: @ecfin

Źródło

Komisja Europejska