Zielona energia Europy


Zakłada się, że 25 państw członkowskich osiągnie cele krajowe na lata 2013–2014 w zakresie energii odnawialnej. 26 państw członkowskich osiągnęło swoje cele na lata 2011–2012. Ponieważ w nadchodzących latach cele pośrednie staną się bardziej ambitne, niewykluczone, że niektóre państwa członkowskie będą musiały - by utrzymać kierunek - zwiększyć wysiłki poprzez ewentualne wykorzystanie mechanizmów współpracy z innymi państwami członkowskimi.
Dyrektywa w sprawie energii odnawialnej przynosi efekty
Ze sprawozdania wynika, że dyrektywa w sprawie energii odnawialnej sprawdza się, gdyż dzięki rozwojowi odnawialnych źródeł energii:
•    uniknięto całkowitych emisji CO2 o około 326 Mt w 2012 r. i o 388 Mt w 2013
•    zapotrzebowanie na paliwa kopalne w UE zmniejszyło się o 116 Mt w 2013 r.
Jeśli chodzi o bezpieczeństwo dostaw energii w UE:
•    zastąpienie gazu ziemnego energią odnawialną odpowiadało za około 30 proc. ogólnych emisji paliw kopalnych, których udało się uniknąć w 2013 r.
•    prawie połowa państw członkowskich zmniejszyła swoje krajowe zużycie energii brutto pochodzącej z gazu ziemnego o co najmniej 7 proc.
Ponadto ze sprawozdania wynika, że coraz więcej ludzi akceptuje energię odnawialną jako powszechne źródło energii i że cele na 2020 rok są siłą napędową dla globalnych inwestycji w odnawialne źródła energii oraz wspierających je strategii energetycznych, które sięgają daleko poza granice Europy i za którymi stoi Unia Europejska.
Kontekst
Ponieważ do 2020 r. pozostaje jeszcze pięć lat, sprawozdanie z postępów w dziedzinie energii odnawialnej zawiera śródokresową ocenę postępów w realizacji celów przyjętych do 2020 r. w zakresie energii odnawialnej. Co dwa lata za pomocą takiej oceny monitoruje się postępy UE i państw członkowskich w realizacji prawnie wiążących celów w zakresie odnawialnych źródeł energii. Cele te są przewidziane w dyrektywie w sprawie energii odnawialnej, którą w 2009 r. przyjęto w ramach pakietu klimatyczno-energetycznego. Sprawozdanie obejmuje również ocenę dotyczącą wykonalności celu zakładającego osiągnięcie 10 proc. udziału energii odnawialnej w transporcie oraz zrównoważonego wykorzystania biopaliw i biopłynów.
Unijne przepisy propagujące stosowanie energii ze źródeł odnawialnych istnieją od 2001 r., kiedy przyjęto pierwszą dyrektywę w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych, a następnie — dyrektywę z 2003 r. w sprawie użycia w transporcie biopaliw i innych odnawialnych źródeł energii.
Dodatkowe informacje
•    Zestawienie informacji – Sprawozdanie z postępów w dziedzinie energii odnawialnej
•    Sprawozdanie z postępów w dziedzinie energii odnawialnej z 2015 r.
Polityka UE w zakresie energii odnawialnych i wcześniejsze sprawozdania:
•    http://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy
•    http://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/progress-reports
Źródło: © Unia Europejska, 1995-2015

brak nadchodzących wydarzeń.