Konferencja „CiTIEs - miasta jutra - inwestowanie w Europę”


Wiceminister Orłowski zaznaczył, że wyzwania rozwojowe miast znajdują ważne miejsce w polskich dokumentach krajowych i regionalnych. - Obecnie polski rząd przygotowuje krajową politykę miejską. W dokumencie tym identyfikujemy najważniejsze obszary tematyczne wskazując na zintegrowane podejście jako klucz do rozwiązywania problemów miast.

Krajowa polityka miejska to kompleksowy dokument stanowiący podstawę dla prowadzenia polityki rządu wobec miast. Będzie on zawierał zbiór najważniejszych zasad, celów rozwojowych i sposobów ich realizacji. Krajowa polityka miejska będzie ujmować problemy wszystkich miast, bez względu na ich wielkość, położenie i pełnione funkcje społeczno-gospodarcze. Wskazywać będzie także pożądane przez rząd kierunki rozwoju miast oraz ich obszarów funkcjonalnych. Będzie tym samym płaszczyzną odniesienia dla dialogu i relacji między administracją rządową a samorządem terytorialnym.

Agenda Miejska będzie nie tylko drogowskazem dla miast,  ale również będzie wytyczać pożądane kierunki działań w procesie przygotowywania strategii rozwojowych, jak i w programowaniu polityk publicznych uwzględniających wymiar miejski na różnych szczeblach zarządzania – zaznaczył Orłowski. Dodał, że potrzebna jest Agenda, która pozwoli na wymianę informacji na temat realizowanych działań w sposób dwukierunkowy – z poziomu europejskiego poprzez wypracowanie rekomendacji i rozwiązań dla miast, ale także – poprzez przekazywanie na poziom europejski informacji z miast o ich problemach, wyzwaniach i potrzebach.
Źródło: MIR

brak nadchodzących wydarzeń.