Popieramy "zielone" rolnictwo


Inne tendencje wykazane w badaniu są następujące:
•    Europejczycy przykładają coraz większe znaczenie do rolnictwa: uważają je, wraz z rozwojem obszarów wiejskich, za „bardzo ważne” wyzwanie dla przyszłości (53 proc., co stanowi wzrost o 7 punktów w stosunku do roku 2009). Przeważająca większość respondentów uważa, że równie ważne jest zapewnienie różnorodności środków spożywczych w Unii Europejskiej.
•    Ponad 80 proc. Europejczyków popiera główne cele WPR, czy to w zakresie zaopatrzenia w żywność, czy rozwoju obszarów wiejskich w sposób bardziej zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju, czy też wspierania młodych rolników.
•    Poparcie to jest jeszcze silniejsze, jeśli chodzi o główne kierunki wyznaczone przez reformę: 91 proc. respondentów (wzrost o 4 proc.) postrzega pozytywnie uzależnienie pomocy finansowej przyznawanej rolnikom od przestrzegania praktyk rolnych korzystnych dla środowiska naturalnego („zazielenianie”), a 92 proc. jest za przyznawaniem pomocy rolnikom w sposób bardziej sprawiedliwy i lepiej ukierunkowany (wzrost o 4 proc. w stosunku do ankiety z 2009 r.).
•    Większość obywateli UE popiera udzielanie pomocy rolnikom i akceptuje miejsce, jakie pomoc ta zajmuje w budżecie UE. Wysokość pomocy przyznawanej rolnikom jest przez 45 proc. badanych uznawana na właściwą, 26 proc. uważa ją natomiast za „zbyt niską” (a 13 proc. za „zbyt wysoką”).
•    91 proc. Europejczyków jest przekonanych o znaczeniu, jakie ma wspieranie osłabionych gospodarstw rolnych, które zmagają się z przeciwnościami klimatu, problemami sanitarnymi lub gospodarczymi. Niemal co drugi respondent uważa tę zasadę za „bardzo istotną” (48 proc.).
•    64 proc. Europejczyków wie, że UE przyznaje wsparcie rolnikom w ramach WPR, podczas gdy w poprzednim badaniu przeprowadzonym w 2009 r. tylko 41 proc. Europejczyków deklarowało, że w ogóle słyszało o WPR[1].
•    Większość Europejczyków (61 proc.) ma świadomość, że dochody z rolnictwa są niższe niż dochody z działalności w innych sektorach gospodarczych.
•    Jeśli zaś chodzi o informowanie konsumentów, badanie wskazuje, że Europejczycy zwracają ogromną uwagę na jakość produktów spożywczych, takich jak mleko i niektóre rodzaje mięsa, oraz że ich oczekiwania w zakresie identyfikowalności są wysokie. Większość z nich (53 proc.) jest gotowa zapłacić nieco więcej, by informacje o pochodzeniu znalazły się na etykiecie.
Kontekst
W następstwie reformy WPR Komisji zależało na konsultacjach z obywatelami UE na temat wspólnej polityki rolnej oraz znaczenia, jakie przykładają oni do rolnictwa w Unii Europejskiej. Ankietę przeprowadzono zgodnie z metodologią badań Eurobarometru, w dniach 23 listopada–2 grudnia 2013 r., w 28 państwach członkowskich. Objęto nią 27 919 obywateli reprezentujących rożne grupy społeczne i demograficzne.

brak nadchodzących wydarzeń.