Uruchomienie wspólnoty praktyków S3 i dwa zaproszenia do dołączenia do grup roboczych i grup ekspertów (13.04.23)

W dniu 30 marca uruchomiono nową społeczność praktyków ds. inteligentnych strategii specjalizacji (S3 CoP) jako centrum wiedzy i informacji dla S3.

Opierając się na dziesięcioletnim doświadczeniu w S3, S3 CoP ma na celu zaoferowanie szerokiego zestawu usług strategicznych, w tym poradnictwa, tworzenia sieci, wsparcia i wzajemnego uczenia się w S3, obejmujących jego koncepcyjny rozwój i wdrażanie – na przykład za pośrednictwem grup roboczych, puli ekspertów, ukierunkowane wsparcie tematycznych partnerstw S3, wydarzenia. Społeczność jest otwarta dla wszystkich interesariuszy S3 z regionów w państwach członkowskich UE, w tym praktyków, decydentów, badaczy, przedsiębiorstw, organów rządowych odpowiedzialnych za wdrażanie S3, stowarzyszeń branżowych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego – jako przestrzeń do wspólnej nauki i rozwoju.

Z okazji uruchomienia S3 CoP opublikowano dwa zaproszenia do wyrażenia zainteresowania w celu dołączenia do trzech grup roboczych S3 CoP (WG) i puli ekspertów.

Jeśli chodzi o grupy robocze, każda z nich skupi się na innym kryterium spełnienia warunku podstawowego „Dobre zarządzanie krajową lub regionalną strategią inteligentnej specjalizacji”: dyfuzja innowacji, transformacja przemysłowa i współpraca międzyregionalna.

Zgodnie z podejściem oddolnym, iteracyjnym i partnerskim uczeniem się w celu ułatwienia wymiany doświadczeń między regionalnymi zainteresowanymi stronami, grupy robocze będą dążyć do:

  • Gromadzenia i dokumentowania istniejącej wiedzy i dobrych praktyk w różnych regionach europejskich w zakresie spełnienia warunku podstawowego S3, ze szczególnym uwzględnieniem rozpowszechniania innowacji, przemian przemysłowych i współpracy międzyregionalnej.
  • Identyfikacji wspólnych potrzeb, problemów i wyzwań w regionach europejskich. W stosownych przypadkach uwaga zostanie zwrócona na najpilniejsze wyzwania, jak podkreślono w „Nowym europejskim programie innowacji” z 2022 r.
  • Opracowania potencjalnych rozwiązań wspólnie z regionami (nowe podejścia, polityki, instrumenty i mechanizmy koordynacji).
  • Wspierania i monitoringu wdrażania rozwiązań wraz z ich dopasowaniem do specyfiki regionalnej.

Każda grupa będzie liczyć 10-15 członków (w tym przewodniczącego i sprawozdawcę) posiadających wiedzę fachową w zakresie odpowiedniego kryterium spełnienia oraz praktyczne doświadczenie w projektowaniu i/lub wdrażaniu polityk S3. Spotkania inauguracyjne planowane są w formie wirtualnej (maj 2023). Dla każdej grupy roboczej odbędą się dwa spotkania rocznie (tj. łącznie 6 spotkań w czasie trwania projektu).

Więcej informacji

Zgłoszenia do grup roboczych należy składać do 30 kwietnia.

W przypadku puli ekspertów ankieta będzie otwarta dla rejestracji i aktualizacji profili zarejestrowanych ekspertów do 2025 r.

Więcej szczegółów, pełne teksty dwóch zaproszeń do wyrażenia zainteresowania i wniosek o dołączenie do grup roboczych S3 CoP i puli ekspertów .

Źródło

ERRIN / Biuro Regionalne WK-P w Brukseli


 

Wizyta studyjna Sachsen-Anhalt - dobre praktyki z zakresu rewitalizacji i zrównoważonego rozwoju.

Termin: 24 - 27 czerwca 2024 r.

Rejestracja zakończona.