Europejski Bank Inwestycyjny będzie inwestował w Polsce

Głównym obszarem wsparcia Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Polsce w bieżącym roku będzie infrastruktura drogowa i kolejowa, projekty energetyczne, badawcze i naukowe oraz pożyczki i gwarancje kredytowe dla sektora MŚP – deklarują szefowie EBI, którzy w Warszawie podsumowali miniony rok i przedstawili plany na najbliższe miesiące. Bank będzie angażował się również przygotowanie pakietu inwestycyjnego, który ma pomóc ukraińskiej gospodarce.
Podczas konferencji prasowej w Przedstawicielstwie KE w Polsce prezes EBI Werner Hoyer podkreślił rolę Europejskiego Banku Inwestycyjnego w strukturze unijnych instytucji nazywając go "nieodkrytym skarbem". Wskazał na duże zaufanie, jakim cieszy się EBI wśród międzynarodowych instytucji i inwestorów oraz na wysoki kapitał, którym dysponuje, co czyni go dwa razy większym bankiem od Banku Światowego. Wyraził także ostrożny optymizm w kwestii poprawy sytuacji gospodarczej w Europie i powrotu na ścieżkę wzrostu, co powinno sprzyjać działalności banku.

Czytaj więcej...

Rozpoczęcie negocjacji Umowy Partnerstwa 2014-2020 z Komisją Europejską

Dnia 5 marca 2014 r. w Brukseli rozpoczęły się negocjacje między Komisją Europejską, a polskim rządem, których celem jest wypracowanie sposobu jak najlepszego zainwestowania środków europejskich na latach 2014-2020. Otwarcie negocjacji następuje po przekazaniu przez Polskę 10 stycznia 2014 r. projektu Umowy Partnerstwa, która jest strategicznym dokumentem całościowo obejmującym zagadnienia związane z Funduszami Europejskimi.
Podczas konferencji, w której uczestniczyli m.in. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki i Członkiem Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Michał Korolko została oficjalnie zaprezentowana Umowa Partnerstwa i cele, jakie chcemy jako Polska osiągnąć w przyszłej perspektywie finansowej.

Środki unijne, które oprócz polityki spójności wspierają także rybołówstwo i rolnictwo, są podstawą średnio i długookresowej strategii rozwoju Polski. Ich rolą jest zwiększenie poziomu inwestycji na rzecz zwiększenia wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy oraz podniesienia poziomu konkurencyjności polskich regionów.

Czytaj więcej...

Podzielona Europa, biedna Polska

Badanie zamożności europejskich regionów przeprowadzone przez Eurostat pokazuje głębokie podziały pomiędzy nowymi i starymi państwami członkowskimi. Ponadto wiele polskich województw jest pośród najbiedniejszych regionów, a żadne – pośród najbogatszych.
Eurostat opublikował dziś (27 lutego) wyniki badania zamożności regionów państw członkowskich (dostępne w jęz. angielskim). Zbieranie danych było przeprowadzone w 2011 r., ale uwzględniało już Chorwację. Poziom szczegółowości tego badania to regiony NUTS-2 (Klasyfikacja Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych, z fr. Nomenclature des unités territoriales statistiques).

W Polsce regiony NUTS-2 odpowiadają województwom. Podział na nie jest oparty na liczbie ludności raczej niż obszarze, tak więc w mniejszych państwach członkowskich poziom NUTS-2 obejmuje cały kraj – tak jest w państwach bałtyckich i na Malcie. W całej UE jest 272 regionów NUTS-2.

Czytaj więcej...

Konferencja „CiTIEs - miasta jutra - inwestowanie w Europę”

Wymiar miejski polityk UE oraz lepsze uwzględnianie kluczowej roli miast we wdrażaniu polityk na różnych szczeblach zarządzania było głównym tematem sesji  „EU Urban Agenda”, która 17 lutego 2014 r. odbyła się w Brukseli. W konferencji  „CITIES – Cities of Tomorrow: Investing In Europe” uczestniczył wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski.
Naturalną konsekwencją wprowadzenia ukierunkowanej terytorialnie polityki rozwoju jest dostrzeżenie miast i terenów podlegających procesom urbanizacji, jako tych charakteryzujących się specyficznymi wyzwaniami i problemami. Ujęcie tych wyzwań na poziomie europejskim w Agendzie Miejskiej oraz próba znalezienia dla nich wspólnych rozwiązań powinno być naszym celem – mówił wiceminister Paweł Orłowski podczas sesji EU Urban Agenda.
Miasta są źródłem wzrostu gospodarczego, a przy właściwie prowadzonej polityce regionalnej i przestrzennej mogą wspomagać rozwój nie tylko w skali lokalnej, regionalnej i krajowej, ale także szerszej – europejskiej. Silne miasta decydują o pozycji konkurencyjnej całych regionów w wymiarze międzynarodowym i krajowym. Małe i średnie miasta pełnią istotne funkcje nie tylko dla rozwoju większych ośrodków miejskich, ale także stanowią ważne zaplecze dla obszarów wiejskich.

Czytaj więcej...

Unia Europejska turystyką stoi

Turystyka jest gałęzią unijnej gospodarki, która najlepiej oparła się kryzysowi, a korzystne trendy w tym sektorze mają się utrzymać również w tym roku – wynika z badania Eurobarometru.
„Nie będę krył entuzjazmu, z jakim – jako komisarz – przyjmuję wyniki Eurobarometru” – przyznał komisarz ds. przemysłu i przedsiębiorczości Antonio Tajani odpowiedzialny również za turystykę.

Turystyka kołem napędowym gospodarki

Według opublikowanych dziś danych, turystyka w dalszym ciągu będzie kołem napędowym wzrostu gospodarczego w UE. Europejczycy coraz chętniej bowiem spędzają wakacje poza swoim krajem, najczęściej pozostając w Unii. W zeszłym roku 38 proc. mieszkańców UE spędziło urlop w innym państwie UE - o 5 pkt. proc. więcej niż w rok wcześniej.
Zdecydowana większość badanych była zadowolona z zapewnianego im bezpieczeństwa i jakości noclegów (po 95 proc.!) w państwach członkowskich UE.

Czytaj więcej...

brak nadchodzących wydarzeń.