Zapraszamy do wzięcia udziału w naborze na nowe wydarzenia organizowane przez Stowarzyszenie

1) Konferencja pn. Efektywność energetyczna - inwestowanie w zieloną przyszłość - dobre praktyki z krajów europejskich – 12 maja 2016 - Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Patio I piętro

Program - pobierz


2) Wizyta studyjna w Grazu (Austria) pn. Dobre praktyki z zakresu polityki społecznej i szkolnictwa zawodowego – 6-9 czerwca 2016

Program - pobierz

 

UWAGA! Zamknięcie rejestracji - godzina 12:00

Informujemy, iż rejestracja na szkolenie "Przedkomercyjne zamówienia publiczne" zostanie zamknięta 13 kwietnia 2016 r. o godzinie 12:00.

Program - pobierz

 

 

 

Kwalifikowalność wydatków w RPO WK-P na lata 2014-2020

Szanowni Państwo,

w dniach 11 i 12 kwietnia br. odbędą się szkolenia pn. "Kwalifikowalność wydatków w RPO WK-P na lata 2014-2020".

Rejestracja zakończona.

Program - pobierz

 

 

 

Dzień Informacyjny programu URBACT III – Sieci Wdrażania - Nowy nabór do projektów wspierających wdrażanie strategii i planów działania miast

Dnia 6 kwietnia 2016, w ramach 2-go Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie odbędzie się Dzień Informacyjny programu URBACT III. Podczas tego wydarzenia przedstawiony będzie nabór do Sieci Wdrażania, który otwarty zostanie pod koniec marca tego roku. Program URBACT jest jednym z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej odpowiadający za wymianę wiedzy i doświadczeń oraz promocję zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju miast. URBACT pomaga wypracować praktyczne, innowacyjne i zrównoważone metody rozwiązywania problemów. Dzięki wspólnej pracy w sieciach, program URBACT umożliwia zmierzyć się z wyzwaniami stojącymi przed miastami, przybliżając zintegrowane podejście, łączące ekonomiczne, społeczne i środowiskowe wymiary polityk miejskich. Aby móc realizować i rozwijać zrównoważoną i zintegrowaną politykę, miasta muszą stale poszerzać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności. Nowa wiedza i umiejętności nabyte w programie URBACT III są korzystne dla władz lokalnych, administracji i innych decydentów miejskich. W nowym naborze do Sieci Wdrażania, który zostanie ogłoszony 22-go marca i trwać będzie do 22 czerwca, nacisk zostanie położony na pomoc miejskim władzom samorządowym we wdrożeniu istniejących strategii oraz planów działania. Dzień Informacyjny URBACT będzie okazją do uzyskania szczegółowych informacji o programie i jego nowym naborze oraz spotkania przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju, Sekretariatu URBACT oraz władz samorządowych wszystkich szczebli. Podczas spotkania przedstawiciele miast, metropolii, Instytucji Zarządzających środkami UE oraz innych podmiotów polityk miejskich będą mogli uzyskać najważniejsze informacje dotyczące możliwości, jakie oferuje program URBACT III. Rejestracja na Dzień Informacyjny oraz wstępny program są dostępne na stronie www.urbact.pl. Zachęcamy do zapoznania się z programem URBACT III, zapraszamy na nasz Dzień Informacyjny i do rejestracji na polskiej stronie programu.
Organizatorzy: Krajowy Punkt URBACT, Ministerstwo Rozwoju

informacja - pobierz

program - pobierz

Przygotowanie wniosków w ramach POWER - działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa

Szanowni Państwo,

Do 2 marca br. trwa nabór na szkolenie pn. "Przygotowanie wniosków w ramach POWER - działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa".

O dofinansowanie w konkursie w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa mogą ubiegać się:

- podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami;

- administracja publiczna;

- jednostki samorządu terytorialnego;

- ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego;

- instytucje rynku pracy;

- instytucje pomocy i integracji społecznej;

- szkoły i placówki systemu oświaty;

- uczelnie, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej;

Aby zapisać się na szkolenie należy zarejestrować się poprzez formularz znajdujący się na naszej stronie.

Szkolenie odbędzie się 7 marca br. o godzinie 10:00 w patio A na parterze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (Plac Teatralny 2).

Szkolenie skierowane jest do pracowników oraz radnych jednostek samorządu terytorialnego, członków zwyczajnych stowarzyszenia.

 

 Program szkolenia - pobierz

 

brak nadchodzących wydarzeń.