Rolnictwo: konsultacje dotyczące zrównoważonego rozwoju (26.01.23)

Produkcja rolna stoi w obliczu poważnych wyzwań, jeśli chodzi o zrównoważony rozwój – począwszy od dobrostanu zwierząt i różnorodności biologicznej, a skończywszy na zasobach naturalnych, zdrowiu i zmianie klimatu.

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne, w których zachęca wszystkie zainteresowane strony do przesłania uwag na temat projektu Wytycznych na temat przygotowania porozumień dotyczących zrównoważonego rozwoju w sektorze rolnictwa („Wytyczne”) z wykorzystaniem nowego wyłączenia z reguł konkurencji UE wprowadzonego podczas niedawnej reformy wspólnej polityki rolnej („WPR”).

Artykuł 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („TFUE”) zasadniczo zakazuje ograniczających konkurencję porozumień między przedsiębiorstwami, przykładowo porozumień między konkurentami, które prowadzą do wyższych cen lub ograniczeń ilościowych. Jednakże art. 210a rozporządzenia 1308/2013 o wspólnej organizacji rynków produktów rolnych wyłącza z tego zakazu niektóre porozumienia ograniczające w sektorze rolnym, jeżeli są one niezbędne do osiągnięcia norm zrównoważonego rozwoju.

Projekt wytycznych wyjaśnia, w jaki sposób podmioty działające w sektorze rolno-spożywczym mogą przygotować wspólne inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju zgodnie z art. 210a.

Projekt wytycznych obejmuje w szczególności następujące kwestie:

  • Definicja zakresu wyłączenia. Wyłączenie dotyczy jedynie porozumień zawieranych przez producentów rolnych między sobą lub z innymi podmiotami w łańcuchu rolno-spożywczym, takimi jak przedsiębiorstwa dostarczające środki do produkcji, dystrybucji, transportu lub pakowania produktu. Porozumienia zawierane wyłącznie między podmiotami w łańcuchu dostaw produktów rolno-spożywczych bez udziału producentów rolnych nie mogą korzystać z wyłączenia, nawet jeżeli porozumienie dotyczy produktu rolnego.
  • Definicja kwalifikujących się celów zrównoważonego rozwoju. W wytycznych doprecyzowano zakres celów zrównoważonego rozwoju, które można realizować w ramach porozumień. Cele te określono w art. 210a rozporządzenia o wspólnej organizacji rynków produktów rolnych i można je podzielić na trzy kategorie: (i) ochrona środowiska; (ii) ograniczenie stosowania pestycydów i oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe; oraz (iii) zdrowie i dobrostan zwierząt. Przykładowo w wytycznych doprecyzowano, że cel ochrony środowiska obejmuje porozumienia mające na celu ochronę gleby i poprawę jej odporności na erozję, aby zwiększyć jej różnorodność biologiczną lub poprawić jej skład.
  • Określenie wymogów dotyczących norm zrównoważonego rozwoju. Aby skorzystać z wyłączenia, strony muszą uzgodnić przyjęcie normy zrównoważonego rozwoju, która będzie wyższa niż norma obowiązująca na mocy prawa unijnego lub krajowego. W wytycznych nie określono wprawdzie minimalnego poziomu ulepszenia, który strony muszą osiągnąć w porównaniu z obowiązującymi normami, wyjaśniono w nich jednak, że w ocenie niezbędności tego ulepszenia będzie musiał być uwzględniony poziom ograniczeń. Doprecyzowano również, że w przypadku braku obowiązującej normy porozumienie dotyczące zrównoważonego rozwoju, która zakłada określoną normę, może nadal wchodzić w zakres wyłączenia, pod warunkiem że realizowany jest jeden z celów zrównoważonego rozwoju określonych w art. 210a.
  • Test umożliwiający zidentyfikowanie niezbędnych ograniczeń konkurencji. Strony porozumienia dotyczącego zrównoważonego rozwoju muszą ocenić, czy ograniczenia konkurencji wynikające z porozumienia są niezbędne do osiągnięcia normy zrównoważonego rozwoju. Ocena taka obejmuje cztery elementy: (i) określenie przeszkód, które uniemożliwiłyby stronom samodzielne osiągnięcie normy zrównoważonego rozwoju, oraz wyjaśnienie, dlaczego współpraca jest konieczna; (ii) określenie odpowiedniego rodzaju porozumienia (np. porozumienie dotyczące cen lub ilości); (iii) określenie niezbędnych ograniczeń konkurencji (np. porozumienie dotyczące cen może określać cenę hurtową, cenę minimalną lub premię cenową); oraz (iv) określenie odpowiedniego poziomu (np. wysokość ceny) i czasu trwania ograniczeń. W ramach testu strony muszą wybrać wariant, który najmniej ogranicza konkurencję.
  • Określenie zakresu interwencji ex post. W wytycznych sprecyzowano, że Komisja i krajowe organy ochrony konkurencji mają prawo do wstrzymania porozumień dotyczących zrównoważonego rozwoju lub zażądania wprowadzenia do nich zmian, jeżeli jest to konieczne, aby zapobiec wykluczeniu konkurencji lub jeżeli uznane zostanie, że zagrożone są cele wspólnej polityki rolnej określone w art. 39 TFUE. (…)

Co dalej?

Po zebraniu uwag na temat projektu wytycznych od zainteresowanych stron, Komisja przeanalizuje je uważnie i wprowadzi na ich podstawie niezbędne zmiany. Celem jest przyjęcie wytycznych do 8 grudnia 2023 r. Ponadto Komisja planuje zorganizować warsztaty z udziałem uczestników konsultacji publicznych w czerwcu 2023 r. w celu dalszego omówienia projektu tekstu i nierozstrzygniętych kwestii.

Kontekst

W ramach reformy wspólnej polityki rolnej w latach 2023–2027 Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły w 2021 r. nowe wyłączenie z reguł konkurencji dotyczące produktów rolnych.

Nowe wyłączenie zawarto w rozporządzeniu 2021/2117 zmieniającym art. 210a rozporządzenia o wspólnej organizacji rynków produktów rolnych. Przepis ten zezwala na zawieranie porozumień mających na celu osiągnięcie szeregu celów w zakresie zrównoważonego rozwoju przez stosowanie norm wyższych niż te, które są obowiązkowe na mocy prawa unijnego lub krajowego, pod warunkiem że wszelkie ograniczenia konkurencji wynikające z takich porozumień są niezbędne do osiągnięcia tych celów.

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej zwróciły się do Komisji Europejskiej o wydanie wytycznych dotyczących stosowania tego wyłączenia.

28 lutego 2022 r. Komisja opublikowała zaproszenie do zgłaszania uwag oraz konsultacje publiczne, w których zwróciła się do zainteresowanych stron o podzielenie się doświadczeniem w dziedzinie porozumień, których celem jest osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw rolno-spożywczych. Komisja opublikowała odpowiedzi na te konsultacje w maju 2022 r.

Źródło:

Komisja Europejska / Regionalne Biuro WK-P w Brukseli


 

Szkolenia na platformie e-learningowej programu Interreg Europa (26.01.23)

Platforma learningowa programu Interreg Europa organizuje w styczniu i lutym br. spotkania poświęcone kwestiom napraw i ponownego wykorzystania w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym oraz transformacji sektora kultury i kreatywnego.

Spotkania będę prowadzone w formule online. Językiem spotkań jest język angielski.

26 stycznia Reuse and repair in the circular economy - https://www.interregeurope.eu/policy-learning-platform/events/reuse-and-repair-in-the-circular-economy

31 stycznia Cultural and Creative Industries I: Towards a green and digital Europe - https://www.interregeurope.eu/policy-learning-platform/events/cultural-and-creative-industries-i-towards-a-green-and-digital-europe

7 lutego Cultural and Creative Industries II: Towards a more social Europe - https://www.interregeurope.eu/policy-learning-platform/events/cultural-and-creative-industries-ii-towards-a-more-social-europe

 Pełna oferta platformy learningowej Interreg Europa

 Platforma learningowa jest projektem strategicznym programu Interreg Europa 2021-2027. Z bezpłatnych usług mogą korzystać m.in. władze centralne i jednostki samorządu terytorialnego (władze regionalne i lokalne). Oferta obejmuje:

- pomoc doradczą w zakresie polityk rozwoju regionalnego:  https://www.interregeurope.eu/policy-helpdesk

- tematyczne publikacje, np. dotyczące sektora rolno-spożywczego, zarządzania innowacjami itp. https://www.interregeurope.eu/policy-solutions/policy-briefs

- tematyczne warsztaty i webinaria, np. na temat nowych technologii i digitalizacji w sektorze publicznym – z dotychczasowych spotkań są dostępne nagrania, https://www.interregeurope.eu/policy-solutions/event-learnings

- bazę dobrych praktyk z przykładami rozwiązań z powodzeniem stosowanych m.in. w państwach UE https://www.interregeurope.eu/policy-solutions/good-practices

- wzajemne oceny (ang. peer review) https://www.interregeurope.eu/peer-review

Władze publiczne mogą korzystać z pogłębionej analizy wybranego zagadnienia rozwoju regionalnego, istotnego dla ich regionu, powiatu, czy gminy. We wzajemnej ocenie uczestniczą eksperci platformy learningowej oraz praktycy z Europy, z doświadczeniem w wybranym temacie (np. gospodarki o obiegu zamkniętym, logistyki miejskiej, systemów voucherów/wsparcia dla  beneficjentów itd.). W wyniku analizy powstają propozycje rozwiązań, rekomendacje, plany działania. Dwudniowe spotkania odbywają się w formie stacjonarnej lub online. Program może partycypować w kosztach organizacji oceny (np. tłumaczenia, cateringu).

- sesje matchmakingowe https://www.interregeurope.eu/matchmaking-session

Sesja matchmakingowa to krótsza wersja wzajemnej oceny - trwa dwie godziny. Polega na dostosowanej do potrzeb odbiorcy analizie wybranego zagadnienia rozwoju regionalnego. W sesji uczestniczą eksperci platformy learningowej oraz praktycy z Europy.

Źródło:

Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa


 

Dalszy wzrost finansowania dla nowego europejskiego Bauhausu – głównego katalizatora Europejskiego Zielonego Ładu (24.01.23)

Komisja przedstawia pierwsze sprawozdanie z postępu prac w ramach nowego europejskiego Bauhausu (NEB).
W dokumencie podsumowano osiągnięcia z pierwszych dwóch lat realizacji inicjatywy, a także pierwsze narzędzie oceny projektu europejskiego Bauhausu: kompas NEB. Nowy europejski Bauhaus skupił szeroką społeczność organizacji i obywateli w całej Europie, którzy pracują nad wspólną wizją łączącą zrównoważony rozwój, włączenie społeczne i estetykę. Kluczowe działania NEB – w tym nagrody NEB, pierwszy festiwal, laboratorium nowego europejskiego Bauhausu – realizują swoje cele i tworzą oddolną sieć ponadnarodową. Dzięki przyznanemu dotychczas finansowaniu europejskiemu w wysokości ponad 100 mln euro małe i zakrojone na szeroką skalę projekty NEB są obecnie realizowane w całej Europie. Komisja zwiększy również finansowanie, przeznaczając dodatkowe 106 mln euro wyłącznie na specjalne fundusze programu „Horyzont Europa” na lata 2023–2024.

Ruch NEB

Inicjatywa ta przerodziła się w ruch gromadzący aktywną i rosnącą społeczność ze wszystkich państw członkowskich UE i spoza niej.

Nowy europejski Bauhaus obejmujący ponad 600 oficjalnych organizacji partnerskich – od ogólnounijnych sieci po lokalne inicjatywy – dociera do milionów obywateli. Inicjatywa skupia ludzi z różnych środowisk – od świata sztuki i wzornictwa, sektora kultury i kreatywnego, instytucji dziedzictwa kulturowego, po nauczycieli i wykładowców, naukowców i innowatorów, przedsiębiorstwa, władze lokalne i regionalne oraz inicjatywy obywatelskie.

Od samego początku nowy europejski Bauhaus zachęcał i inspirował podmioty lokalne, regionalne i krajowe do tworzenia własnych inicjatyw NEB. Aby dać dostęp do przejrzystych informacji na temat zaproszeń do składania wniosków dotyczących NEB, beneficjentów i członków społeczności, Komisja stworzyła tablicę wskaźników NEB – kompleksową bazę danych w formie interaktywnej mapy. Społeczność nowego europejskiego Bauhausu działa również w Ukrainie. Wnosi tam wkład zarówno w rozwiązania dotyczące zakwaterowania zastępczego, jak i w długoterminowe plany odbudowy. Laboratorium NEB prowadzi trzy projekty pilotażowe (pilne potrzeby mieszkaniowe, obieg zamknięty i budowanie zdolności), sporządzono również wykaz potrzeb ukraińskich gmin i zainteresowanych stron (np. architektów, urbanistów, studentów i przedsiębiorstw budowlanych) w zakresie krótko- i długoterminowej odbudowy. Na podstawie wyników projektów pilotażowych w pierwszym kwartale 2023 r. udostępniony zostanie szereg narzędzi do budowania zdolności dla Ukraińców, partnerów NEB i międzynarodowych ekspertów ds. odbudowy.

Znaczne inwestycje UE zaczynają przynosić owoce

Dzięki ukierunkowanemu finansowaniu z różnych programów UE nowy europejski Bauhaus zaczął wprowadzać rzeczywiste zmiany w terenie. W 2022 r. wybrano i uruchomiono pierwsze sześć instalacji demonstracyjnych NEB – wielkoskalowych, możliwych do powielenia lokalnych projektów transformacji – finansowanych w ramach programu „Horyzont Europa”. W 2023 r. kolejne 10 zostanie wybranych w ramach europejskich innowacyjnych działań polityki spójności. W latach 2021–2022 w projekty NEB wspierane przez różne programy WRF, oraz w mniejsze projekty w całej Europie, zainwestowano ponad 100 mln EUR. Wszystkie państwa członkowskie odniosły się do NEB w swoich programach polityki spójności na lata 2021–2027, torując projektom inspirowanym nowym europejskim Bauhausem drogę do otrzymywania środków w ramach polityki spójności.

Nowy kompas nowego europejskiego Bauhausu wytyczy kierunek tworzenia i oceny projektów

Komisja przedstawia dziś również kompas NEB, który jest narzędziem oceny pomagającym ustalić, w jakim stopniu dany projekt odzwierciedla filozofię nowego europejskiego Bauhausu. Wyjaśniono w nim, co oznaczają trzy wartości NEB – zrównoważony rozwój, włączenie społeczne i piękno – w konkretnych kontekstach; w jaki sposób można je zintegrować i połączyć z zasadami działania dotyczącymi uczestnictwa i transdyscyplinarności. Na podstawie kompasu opracowane zostaną bardziej szczegółowe narzędzia oceny – w pierwszej kolejności środowiska zbudowanego.

Przyszłe działania

Komisja będzie również kontynuować prace nad włączeniem aspektów nowego europejskiego Bauhausu do programów UE, m.in. w ramach zarządzania dzielonego w polityce spójności, oraz nad zwiększeniem finansowania inicjatywy. W latach 2023 i 2024 na specjalne zaproszenia do składania wniosków NEB w ramach misji i klastrów programu „Horyzont Europa” przydzielonych zostanie ponad 106 mln euro.

W kontekście Europejskiego Roku Umiejętności tegoroczna edycja nagród NEB będzie ukierunkowana tematycznie na edukację i swoim zasięgiem geograficznym obejmie nie tylko państwa członkowskie UE lecz również Bałkany Zachodnie. W 2023 r. nowy europejski Bauhaus utworzy również Akademię NEB i wprowadzi szkolenia z zakresu zrównoważonego budownictwa, obiegu zamkniętego i materiałów pochodzenia biologicznego, aby przyspieszyć transformację sektora.

Kontynuowane będą bieżące projekty takie jak laboratorium nowego europejskiego Bauhausu, które pomogą zakorzenić NEB we wszystkich obszarach polityki. Jednym z ważnych zadań nowego europejskiego Bauhausu jest zwiększenie swojej obecności w krajach i regionach, w tym na obszarach wiejskich, gdzie dotychczas działania NEB są znikome. Dzięki trasom NEB w ramach działania „DiscoverEU” programu Erasmus+ młodzi Europejczycy będą mieli wkrótce możliwość odkrywania zachwycających europejskich krajobrazów i miast, a jednocześnie poznawania projektów nowego europejskiego Bauhausu.

Więcej informacji

Strona internetowa nowego europejskiego Bauhausu

Źródło

Komisja Europejska / Regionalne Biuro WK-P w Brukseli


 

Do czego są zdolne projekty międzynarodowe? - zaproszenie na konferencję 14.02.2023 (17.01.23)

Kujawsko – Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego oraz Urzędem Miasta Bydgoszczy serdecznie zapraszają na konferencję „Do czego są zdolne projekty międzynarodowe? Przykłady dobrych praktyk z województwa kujawsko-pomorskiego”.

Prezentacja projektów

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną realizowane w ramach programów INTERREG projekty międzynarodowe oraz ich planowane rezultaty, a także informacja o aktualnych naborach. Uczestnicy dowiedzą się też w jaki sposób między innymi sieć Enterprise Europe Network wspiera sektor małych i średnich przedsiębiorstw w działaniach międzynarodowych. Porozmawiamy również o realizacji projektów, współpracy pomiędzy partnerami oraz wdrażaniu i promocji rezultatów.

Kiedy i gdzie?

Spotkanie odbędzie się 14 lutego br. w Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera przy ul. Mennica 10 w Bydgoszczy. Stowarzyszenie zapewni parking dla uczestników spotkania w pobliżu Młynów Rothera.

Rejestracja

Z uwagi na osiągnięcie limitu uczestników, rejestracja została zakończona.

Adresaci spotkania

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawicieli sektora MŚP.

Program

Program konferencji można znaleźć tutaj.


 

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) zainaugurował wirtualny Kampus EIT (17.01.23)

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) zainaugurował wirtualny Kampus EIT – nowe narzędzie służące ułatwieniu dostępu do szerokiej oferty edukacyjnej i szkoleniowej Instytutu, łączącej innowacje z przedsiębiorczością.

Kampus EIT to nowa platforma internetowa, gdzie zainteresowane osoby mają dostęp do bogatych programów kształcenia i rozwoju umiejętności oferowanych przez EIT i jego dziewięć wspólnot wiedzy i innowacji (EIT KICs). Pierwsze dostępne kursy dotyczą klimatu, żywności, zdrowia i surowców, ale oferta programowa platformy będzie sukcesywnie rozszerzana.

Tym, co odróżnia nową platformę od istniejących już narzędzi, jest nacisk na upowszechnianie wiedzy i umiejętności potrzebnych, aby sprostać najważniejszym wyzwaniom współczesnego świata, w szczególności poprzez wykorzystanie istniejących technologii w połączeniu z podejściem przedsiębiorczym. Oferowane przez Kampus EIT kursy nie ograniczają się do zajęć online, ale obejmują również kursy i programy stacjonarne i hybrydowe.

Działania edukacyjne w ramach Kampusu EIT obejmować będą także różnorodne usługi skierowane do uczniów i uczennic szkół średnich, studentów, uczących się pracowników oraz instytucji szkolnictwa wyższego, takie jak warsztaty nieprowadzące do uzyskania dyplomu, czy atest jakości przyznawany wybitnym programom edukacyjnym w zakresie innowacji, przedsiębiorczości, kreatywności i przywództwa.

Większość programów szkolnych będzie dostępna nieodpłatnie. Opłatą objęte zostaną wyłącznie kursy i programy zorientowane zawodowo.

W celu poznania szczegółów inicjatywy zachęcamy do zapoznania się z komunikatem Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii EIT.

Źródło

Komisja Europejska / Regionalne Biuro WK-P w Brukseli


 

Brak nadchodzących wydarzeń.