Zrównoważony rozwój obszarów miejskich

W związku z zorganizowaną przez Organizację Narodów Zjednoczonych konferencją Habitat III Komisja Europejska przedstawiła trzy zobowiązania do realizacji globalnych celów nowego programu dla miast.
Nowy program dla miast przyjęty na zorganizowanej przez ONZ konferencji Habitat III, która odbyła się w listopadzie w Quito w Ekwadorze, zawiera wytyczne, dzięki którym miasta na całym świecie mają stać się bardziej zielone, bezpieczne i zamożne oraz bardziej sprzyjać integracji społecznej. Program dla miast jest podstawowym elementem realizacji programu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030 oraz innych ważnych programów reform, w szczególności porozumienia paryskiego. Uczestnicy konferencji Habitat, w tym UE i jej państwa członkowskie, przedstawili swoje zobowiązania dotyczące realizacji nowego programu dla miast. W przypadku każdego z tych zobowiązań określono jego szczegółowy zakres i spodziewane wyniki.
Trzy zobowiązania przyjęte na konferencji obejmują:
•    wdrażanie nowego programu rozwoju miast w ramach programu UE dla miast
•    opracowanie światowej ujednoliconej definicji miasta
•    wspieranie współpracy między miastami na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.
Nowy program dla miast i program Unii Europejskiej dla miast mają wspólną wizję wyważonego, zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju miejskiego. Program UE dla miast został utworzony po to, aby miasta mogły mieć swój udział w kształtowaniu polityki. Program UE dla miast obejmuje 12 tematów priorytetowych, dotyczy wielopoziomowego sprawowania rządów i kładzie nacisk na uczenie się od siebie nawzajem. Program przyczynia się do realizacji w obrębie UE nowego programu rozwoju miast we współpracy z zainteresowanymi stronami reprezentującymi miasta oraz z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi i przedstawicielami państw członkowskich i instytucji UE. Trwają prace nad planami działania dotyczącymi 12 priorytetów. Będą one obejmować zalecenia w zakresie polityki oraz opisy projektów, które będą propagowane w skali UE.
Aby możliwe było porównywanie danych, ustalanie punktów odniesienia i skuteczniejsze monitorowanie wyników, na całym świecie powinna być stosowana jedna wspólna definicja miasta. We współpracy z OECD i Bankiem Światowym Unia Europejska opracuje taką definicję, za podstawę biorąc definicję miast UE-OECD opartą na wielkości i gęstości zaludnienia oraz unijnym stopniu urbanizacji. Opracowana zostanie baza danych online, a także globalny wykaz miast zawierający ich główne cechy. Propozycja dotycząca światowej definicji miasta zostanie ostatecznie przekazana Organizacji Narodów Zjednoczonych.
W oparciu o dotychczasowe osiągnięcia finansowanej przez UE sieci URBACT oraz metodologię stosowaną do celów międzynarodowego programu współpracy miejskiej (International Urban Cooperation – IUC) miasta na całym świecie zachęcane będą do tego, by podejmować współpracę z co najmniej jednym miastem partnerskim w celu opracowywania i wdrażania lokalnych planów działań oraz projektów dotyczących wspólnych priorytetów – dostępu do wody, systemów transportu, usług zdrowotnych i mieszkań. W opracowywaniu i wdrażaniu tych planów powinni aktywnie uczestniczyć partnerzy biznesowi. Internetowa platforma współpracy zapewni odpowiednie wytyczne i ułatwi współpracę między regionami.

 

 

 

 

Sfinansowano z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach projektu "Ekoinnowacje w inteligentnych miastach"

 

 

 

Wizyta studyjna Green Week 2019 

Bruksela 14.05.19- 17.05.2019

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz