Adaptacja miast do zmian klimatycznych – raport Europejskiej Agencji Środowiska

Adaptacja miast do zmian klimatycznych w Europie w 2016 roku – zmieniające się miasta w obliczu zmian klimatu – to tematyka opublikowanego raportu przez Europejską Agencję Środowiska. Raport opiera się i jedocześnie uzupełnia podjęte do tej pory inicjatywy związane z adaptacyjnością miejską w Unii Europejskiej. Czy obecne inicjatywy prowadzą do tworzenia atrakcyjnych, nie wpływających negatywnie na klimat miast? Jeżeli nie, gdzie potrzebne są zmiany? Raport obejmuję tematykę związaną z procesem planowania przestrzennego, stosowaniem rozwiązań naturalnych w zagospodarowaniu przestrzeni miejskiej, usług klimatycznych obejmujących wiedzę na temat zmian klimatycznych, która pozwala na podejmowanie świadomych decyzji w tym zakresie. Raport zawiera także praktyczne przykłady z wielu europejskich miast, które mogą stać się inspiracją dla władz lokalnych, regionalnych i krajowych i środowisk naukowych w Polsce.

Tekst do pobrania - pobierz

 

 

 

 

 

 Sfinansowano z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach projektu "Ekoinnowacje w inteligentnych miastach"

 

Wdrożenie światowego porozumienia w sprawie klimatu

Dnia 29 czerwca Europejski Komitet Regionów zorganizował debatę na wysokim szczeblu w  sprawie sposobu wdrażania porozumienia paryskiego. Wyzwaniem jest przekształcenie zobowiązań klimatycznych w rentowne projekty. Europejski Bank Inwestycyjny umożliwia obecnie władzom lokalnym i regionalnym skorzystanie z pożyczek w wysokości 100 mld EUR na działania w dziedzinie klimatu.
Nadszedł czas, by tchnąć życie w porozumienie klimatyczne z Paryża, wdrażając wielopoziomowe sprawowanie rządów, ustanawiając mechanizmy szacujące, w jakim stopniu zrealizowano cele, a także opracowując dostosowane do potrzeb indywidualnych usługi finansowe w dziedzinie klimatu w celu poczynienia postępów. Te właśnie tematy były przedmiotem dyskusji przywódców lokalnych i regionalnych w Brukseli podczas debaty wysokiego szczebla w Europejskim Komitecie Regionów z udziałem posłów do Parlamentu Europejskiego, a także przedstawicieli Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego i władz Maroka. Światowy szczyt klimatyczny COP22, który odbędzie się w listopadzie w Marrakeszu, ma sprawić, że przyjęte w Paryżu porozumienie znajdzie się na etapie wdrażania.
Uczestnicy szczytu w Paryżu zgodzili się ograniczyć globalny wzrost średniej temperatury do poziomu znacznie poniżej 2°C i śledzić postępy za pomocą skutecznego systemu przejrzystości i rozliczalności. Po raz pierwszy uznano rolę podmiotów niepaństwowych w walce z globalnym ociepleniem, zwłaszcza regionów i miast, które wprowadzają w życie około 70% decyzji dotyczących klimatu. Z myślą o kolejnym globalnym szczycie klimatycznym w Marrakeszu Europejski Komitet Regionów zachęca do udziału w debacie na temat tego, jak zobowiązania podjęte w Paryżu przekuć w konkretne wyniki na poziomie lokalnym. Gra toczy się o rolę miast i regionów w przeciwdziałaniu zmianie klimatu, a także o potrzebne im dalsze wsparcie we wdrażaniu środków łagodzenia zmiany klimatu i dostosowywania się do niej na szczeblu lokalnym.
Przy wsparciu władz marokańskich Komitet Regionów zamierza zorganizować szczyt miast podczas COP22, by kontynuować dyskusję w sprawie wdrażania porozumienia klimatycznego z Paryża, umocnić wielopoziomowe sprawowanie rządów w dziedzinie klimatu, a także rozpropagować Porozumienie Burmistrzów w Maroku i innych krajach. Około trzydziestu członków KR-u zostało niedawno ambasadorami Porozumienia Burmistrzów, grupy lokalnych i regionalnych przywódców propagujących korzyści z przyłączenia się do Porozumienia, największej unijnej inicjatywy w dziedzinie energii i klimatu.

 

 

 

 

 

 Sfinansowano z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach projektu "Ekoinnowacje w inteligentnych miastach"

 

Ograniczanie odpadów żywnościowych

28 czerwca 2016 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła konkluzje pt. „Marnotrawienie i straty żywności”.
Co roku niemal jedna trzecia żywności zostaje zmarnowana lub utracona. W konkluzjach Rada proponuje szereg inicjatyw, które miałyby w przyszłości ograniczyć to zjawisko. Apeluje do państw członkowskich i Komisji, by skuteczniej monitorowały sytuację i zbierały dane w celu lepszego zapoznania się z problemem, by w przyszłym prawodawstwie Unii Europejskiej skupiły się na prewencji oraz na większym użyciu biomasy oraz by ułatwiły przekazywanie niesprzedanych produktów organizacjom charytatywnym.
Choć w konkluzjach Rada poparła obecne inicjatywy UE, zaapelowała też do Komisji Europejskiej, by poszerzyła swoje działania o kwestię strat żywności.

Tekst do pobrania - pobierz

 

 

 

 

 

 Sfinansowano z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach projektu "Ekoinnowacje w inteligentnych miastach"

 

Niedrogie i wydajne ogniwa słoneczne

Zespół naukowców z Unii Europejskiej stworzył sieć badawczą do opracowania nowych ogniw fotowoltaicznych (PV). Grupa scharakteryzowała szereg różnych materiałów i zbadała nowe metody nanoszenia, co daje nadzieję na tanie wytwarzanie nowych wydajnych ogniw.
Fotowoltaiczne ogniwa słoneczne produkują energię elektryczną ze światła. Choć technologia ich wytwarzania została udoskonalona, dzisiejsze materiały są nadal mało wydajne i drogie.
Dlatego powstał projekt NANOCIS (Development of a new generation of CIGS-based solar cells), finansowany ze środków UE, w ramach którego powstała sieć wymiany naukowej. Do celów badania należało opracowanie nowych, niedrogich materiałów, co pozwoliłyby osiągnąć wydajność rzędu 63%. Naukowcy skupili się na ogniwach z mieszaniny miedzi, indu, galu i selenu (CIGS), które wytwarzane są w procesie nanoszenia warstwy materiałów półprzewodnikowych na szkło lub plastik. Takie ogniwa mają szereg zalet. Jedną z nich jest względnie cienka warstwa półprzewodnika, która jest elastyczna i jednocześnie posiada niezwykłe właściwości absorpcji światła. Naukowcy badali konstrukcję, proces wytwarzania i właściwości ogniw CIGS i innych materiałów kandydujących testując nowe koncepcje przemiany światła w prąd elektryczny przez ogniwa fotowoltaiczne.
Przy użyciu modelowania kwantowego zespół ocenił i ustalił struktury różnych nowych materiałów czułych na pasma o pośredniej długości fali. Jednym z efektów prac jest dokonanie obliczeń rozpraszania wstecznego i innych właściwości optycznych materiałów. Powstała lista odpowiednich kandydatów i metod nanoszenia warstw na powierzchnię. Naukowcy eksperymentowali z różnymi kombinacjami, aż wybrali metodę elektrodepozycji (ED). Posiada ona dużą przewagę nad innymi technologiami m.in. dlatego, że umożliwia wytwarzanie komponentów wysokiej jakości o 50% taniej w porównaniu z metodami alternatywnymi. Dodatkowo, proces produkcji wydajnych warstw fotowoltaicznych jest szybki i niezawodny. Naukowcy zaadaptowali metodę ED do innych materiałów, w tym absorberów, oraz rozważali syntezę warstw buforowych. Jako optyczną warstwę ograniczającą wybrano związek cynku (ZnO:CL). Materiał jest łatwy w zastosowaniu, a po połączeniu z rozpuszczalnikiem organicznym jest wystarczająco transparentny i stabilny.

Wykorzystując testowane materiały i metody, konsorcjum zbudowało ogniwo PV w skali laboratoryjnej. Choć wydajność konwersji urządzenia była bardzo niska, zespołowi udało się ustalić, że czynnikiem odpowiedzialnym za taki stan rzeczy była temperatura wyżarzania procesu produkcyjnego. Zespół przetestował i opisał właściwości obiecujących materiałów na bazie nanofosforu.  W oparciu o wyniki testów zoptymalizowano projekt architektoniczny przyszłych urządzeń fotowoltaicznych. Prace wykonane w projekcie dają szansę na powstanie nowej generacji niedrogich ogniw słonecznych odznaczających się wysoką wydajnością.

 

 

 

 

 Sfinansowano z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach projektu "Ekoinnowacje w inteligentnych miastach"

 

Efektywność energetyczna – posłowie Parlamentu Europejskiego za nową, ambitniejszą skalą

Zdaniem posłów Parlamentu Europejskiego powinna zostać wprowadzona nowa, dokładniejsza skala od A do G, pokazująca efektywność energetyczną sprzętów AGD, aby dotrzymać kroku rozwojowi technologicznemu. Większość sprzętów na rynku spełnia obecnie wymagania "klasy A", ustanowione w 2010, dodawane są, więc plusy (A+, A++, A+++), zauważają posłowie, dodając, że nowa rygorystyczna skala da impuls do dalszego zwiększania efektywności.
Posłowie przyjęli pozycję Parlamentu dotyczącą zmian w przepisach 580 głosami za, przy 52 głosach przeciw i 79 wstrzymujących się od głosu, w celu rozpoczęcia negocjacji z Radą, nad ostatecznym kształtem przepisów.
Zmienione skale dla istniejących grup produktów powinny zostać wprowadzone w przeciągu 21 miesięcy lub 6 lat od wejścia przepisów w życie (w zależności od typu produktu),  aby zapewnić jednolitą skalę od A do G. Każda przyszła kalibracja skali powinna zakładać jej adekwatność przez kolejnych 10 lat. Sygnałem do zmiany powinno być pojawienie się w sprzedaży, na rynku UE 25% produktów mieszczących się na szczycie skali efektywności energetycznej - klasa A, lub gdy 50% produktów posiada dwie najwyższe klasy efektywności A + B.
Podczas wprowadzania nowej skali lub etykietowania, klasa A oraz grupy produktów podlegające gwałtownej zmianie technologicznej - A i B, nie powinny być już objęte starą skalą.
Jeśli klasy efektywności energetycznej F i G, nie będą dozwolone dla niektórych grup produktów, powinno być to oznaczone na poprzez szarą etykietę, a standardowe spektrum w kolorach od ciemnozielonego do czerwonego, powinno pokrywać klasy od A do E.
Na etykiecie powinna znajdować się informacja o klasie efektywności energetycznej modelu produktu oraz jego absolutna konsumpcja energii w kilowatogodzinach, w okresie roku lub w "innym odpowiednim okresie czasu", stwierdzono w tekście.
Sposoby i środowisko, w którym testowany jest produkt, z myślą zarówno o dostawcach jak i kontrolerach produktów, powinny być tak zbliżone, jak to możliwe do użytkowania w warunkach rzeczywistych, danego produktu przez przeciętnego konsumenta, uważają posłowie, zwracając się od Komisji Europejskiej o opublikowanie "pomiarów pośrednich" oraz metod pomiaru, w odniesieniu do wymagań właściwych dla danego produktu.
Posłowie wzywają do stworzenia "bazy danych produktów" składającej się ze strony dla konsumentów, zawierającej informacje o każdym produkcie oraz możliwość ich porównania, na przykład poprzez platformę wspomagającą pracę narodowych organów kontroli rynku, w języku narodowym.
 Produkty z drugiej ręki, lub środki transportu, których silniki pozostają w tej samej lokalizacji podczas eksploatacji, takie jak windy albo pasy transmisyjne, są wyłączone spod obowiązywania powyższych przepisów. Negocjacje z Radą Unii europejskiej (ministrami z państw członkowskich) rozpoczną się w nadchodzących tygodniach.

 

 

 

 

 

 Sfinansowano z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach projektu "Ekoinnowacje w inteligentnych miastach"

 

REJESTRACJA

Green Week 2018 “ Green cities for a greener future”

Bruksela 21 - 24.05.2018

Rewitalizacja obiektów na cele społeczno-kulturalne

Bruksela, Charleroi  18 - 21.06.2018

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz