Zaproszenie do składania ofert – Europejska sieć informacji o kształceniu i szkoleniu zawodowym (VET)Umowy ramowe o partnerstwie są realizowane poprzez roczne szczegółowe umowy o udzielenie dotacji. W związku z tym po podpisaniu umowy ramowej o partnerstwie na lata 2016–2019 wyłonieni wnioskodawcy zostaną poproszeni o złożenie wniosku o udzielenie dotacji na działania w 2016 r. (który może doprowadzić do podpisania szczegółowej umowy o udzielenie dotacji na 2016 r.). Wnioskodawca musi wykazać zdolność do przeprowadzenia wszystkich działań przewidzianych na czteroletni okres i zapewnić odpowiednie dofinansowanie procesu realizacji zadań, których dotyczy wniosek.
Wnioski o zawarcie umowy ramowej o partnerstwie należy składać do dnia 21 sierpnia 2015 r.
Dalsze informacje
Pełna wersja tekstu zaproszenia do składania ofert oraz formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami będzie dostępny od dnia 8 czerwca 2015 r. na stronie Cedefop pod następującym adresem: www.cedefop.europa.eu.

Wnioski muszą spełniać wymagania przedstawione w pełnym tekście zaproszenia i należy je składać na przewidzianych do tego celu formularzach.

Ocena wniosków odbędzie się z poszanowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania.

Wszystkie złożone wnioski zostaną ocenione przez komisję ekspertów pod kątem kryteriów kwalifikowalności, wyłączenia, wyboru i przyznania dotacji określonych w pełnej wersji tekstu zaproszenia.

Wizyta studyjna Green Week 2019 

Bruksela 14.05.19- 17.05.2019

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA.