Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2017

Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP Komisji Europejskiej ogłosiła konkurs pod nazwą „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości”. Jego celem jest nagrodzenie najlepszych promotorów przedsiębiorstw i przedsiębiorczości w Europie, przedstawienie i popularyzacja najlepszych zasad i praktyk w dziedzinie przedsiębiorczości, zwiększenie społecznej świadomości roli przedsiębiorców oraz zachęcenie i inspirowanie potencjalnych przedsiębiorców.
Nagrody przyznawane są w pięciu kategoriach:
•    Promowanie ducha przedsiębiorczości: Nagroda przyznawana jest za inicjatywy na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, które promują przedsiębiorczy sposób myślenia zwłaszcza wśród młodych ludzi i kobiet.
•    Inwestowanie w umiejętności przedsiębiorcze: Nagroda przyznawana jest za inicjatywy na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym na rzecz doskonalenia umiejętności przedsiębiorczych i menedżerskich.
•    Rozwój środowiska biznesowego: Nagroda przyznawana jest za innowacyjną politykę na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym w zakresie promocji rozpoczynania i rozwijania działalności, upraszczania procedur ustawodawczych i administracyjnych obowiązujących firmy oraz wdrażania zasady myślenia najpierw na małą skalę, która przynosi korzyści małym i średnim przedsiębiorstwom.
•    Wspieranie umiędzynarodowiania działalności: Nagroda przyznawana jest za politykę i inicjatywy na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym zachęcające firmy - w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa - do pełniejszego wykorzystywania możliwości oferowanych przez rynki wspólnotowe i pozawspólnotowe.
•    Przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca włączenie społeczne: Nagroda przyznawana jest za inicjatywy władz oraz partnerstw publiczno-prywatnych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym zwiększające świadomość odpowiedzialności społecznej wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Nagroda w tej kategorii będzie przyznawana również za działania promujące przedsiębiorczość wśród grup znajdujących się w trudnym położeniu, takich jak bezrobotni, zwłaszcza długookresowo, legalni imigranci, niepełnosprawni czy mniejszości etniczne.
 Nagroda główna jury może trafić do przedstawiciela którejkolwiek kategorii i zostanie przyznana zgłoszonej inicjatywie wspierania przedsiębiorczości uznanej za najbardziej twórczą i inspirującą w całej Europie.
Jeżeli jesteś autorem udanej inicjatywy, która wpłynęła na rozwój gospodarki na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym, weź udział w konkursie!
Organizatorzy zachęcają do udziału organizacje krajowe, miasta, regiony i wspólnoty, jak również partnerstwa publiczno-prywatne zawierane przez władze publiczne i przedsiębiorców, a także programy edukacyjne i organizacje biznesowe. Aby zgłosić swój udział, trzeba wypełnić specjalny kwestionariusz.
Selekcja obejmuje dwa etapy. Zgłoszenia do konkursu Europejskich Nagród Promocji Przedsiębiorczości zostaną rozpatrzone tylko po przejściu wstępnych eliminacji na poziomie krajowym. Znamienite jury wybierze ostatecznych zwycięzców, którzy zostaną ogłoszeni podczas ceremonii wręczenia nagród w listopadzie 2017 roku.
Informacje na temat konkursu można znaleźć pod adresem: ec.europa.eu.

 

 

Wizyta studyjna „Dobre praktyki w realizacji i wdrożeniach systemów informatycznych" (10 marca 2020 r.)

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA.