Program Stażowy

Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza" co roku oferuje staże skierowane do pracowników jednostek samorządu terytorialnego - swoich członków zwyczajnych; pracowników jednostek organizacyjnych oraz spółek, których większościowym udziałowcem jest JST – członek zwyczajny stowarzyszenia; organizacji pozarządowych z terenu JST – członków zwyczajnych stowarzyszenia rekomendowanych przez odpowiednią JST.

Organizatorzy

Staże organizowane są we współpracy z deputowanymi do Parlamentu Europejskiego – Radosławem Sikorskim, Kosmą Złotowskim oraz Biurem Informacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Podczas odbywania stażu opiekunem stażysty jest dyrektor Biura Informacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli lub deputowany do Parlamentu Europejskiego. Stażystę obowiązują regulaminy pracy obowiązujące w miejscach odbywania stażu.

Mieszkanie służbowe oraz dieta

Stażysta ma możliwość nieodpłatnego użytkowania kompletnie wyposażonego mieszkania służbowego, które jest dzielone przez dwóch stażystów w tym samym czasie. Mieszkanie składa się z pokoju dziennego, wyposażonej kuchni, dwóch pokoi, łazienki i toalety.
Ponadto stażysta otrzymuje miesięczną dietę na pokrycie kosztów związanych z wyżywieniem i transportem komunikacją miejską.

Wymagania:
- przynajmniej roczny staż pracy;
- znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym;
- znajomość zagadnień i polityk Unii Europejskiej;

Do zadań stażysty należy:

- Realizacja zadań wskazanych w formularzu, uzasadniających potrzebę odbycia stażu;

- Udział w codziennej działalności biur, w tym: udział w konferencjach, seminariach i briefingach, nawiązywanie kontaktów i przygotowywanie materiałów informacyjnych po zakończonym wydarzeniu; monitorowanie najnowszych publikacji aktów prawnych UE i zbierania informacji dotyczących możliwości aplikowania do programów europejskich; przeglądanie agendy instytucji europejskich i informowanie o najbliższych seminariach, konferencjach; przygotowywanie najważniejszych informacji dot. działalności Stowarzyszenia oraz istotnych dla Kujaw i Pomorza wydarzeniach unijnych do zamieszczenia na stronie internetowej Stowarzyszenia; przekazywanie informacji o walorach gospodarczych, społecznych, turystycznych i kulturowych województwa kujawsko-pomorskiego oraz umacnianie jego pozytywnego wizerunku; pomoc merytoryczna pracownikom biura w przygotowaniach prezentacji i seminariów; wsparcie w kwestiach organizacyjnych przy konferencjach, seminariach, wizytach studyjnych prowadzonych przez biuro; wyszukiwanie niezbędnych danych kontaktowych i aktualizacja bazy danych; kontaktowanie się z partnerami Stowarzyszenia na polecenie opiekuna stażu i tworzenie sieci kontaktów; wykonywanie dodatkowych poleceń opiekuna stażu.

- Przygotowanie sprawozdania z odbycia stażu.

Decyzja o zakwalifikowaniu

Decyzję o zakwalifikowaniu maksymalnie po 5 kandydatów na dany termin stażu podejmuje Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”, którzy następnie są zobowiązani napisać test z języka angielskiego i wiedzy o Unii Europejskiej. Ostateczną decyzję o wyborze stażystów podejmują deputowani do Parlamentu Europejskiego wraz z dyrektorem Biura Informacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Informacje na temat naborów umieszczane są na stronie stowarzyszenia EKIP w zakładce „Aktualności”.

Zapraszamy do udziału!