Współpraca

Współpraca zagraniczna Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest częścią polityki zagranicznej Państwa Polskiego, zgodną z jej kierunkiem i założeniami, opracowanymi w dokumencie „Priorytety Polskiej Polityki  Zagranicznej 2012-2016”.

Zgodnie z przyjętą Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020  współpraca międzynarodowa jest istotnym czynnikiem wzmacniającym konkurencyjność województwa, a jej głównym celem jest podniesienie atrakcyjności regionu,  pozyskanie kapitału, inwestorów, studentów, turystów, mieszkańców, organizacji międzynarodowych wydarzeń, projektów, festiwali oraz wprowadzenia produktów i usług na rynki zagraniczny.

Podstawę do podejmowanych działań przez samorząd województwa jest dokument przyjęty przez Sejmik Województwa w roku 2000 pt. „Priorytety  Współpracy Zagranicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego”. Dokument ten określa kierunki polityki zagranicznej Województwa, dywersyfikując je na: Regiony Europy Zachodniej, Regiony Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej oraz pozostałe obszary, a także przewiduje udział Województwa Kujawsko-Pomorskiego w instytucjach i stowarzyszeniach międzynarodowych uwzględniając w szczególności proces integracji z Unią Europejską.

Województwo kujawsko-pomorskie aktywnie uczestniczy w procesie realizacji pierwszego priorytetu polskiej polityki zagranicznej jakim jest polityka europejska. Mechanizmami i instytucjonalnymi formami, które pozwalają samorządowi województwa  partycypować i wpływać ten obszar są:
1.    Udział reprezentantów województwa w pracach Komitetu Regionów oraz Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy
2.    Funkcjonowanie Biura Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli
3.    Organizacja oraz współorganizacja seminariów, spotkań, debat, paneli oraz prezentacji w trakcie kluczowych wydarzeń w Brukseli, w tym w trakcie Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast Open Days
4.    Współpraca z posłami do Parlamentu Europejskiego, którzy reprezentują województwo kujawsko-pomorskie
5.    Realizacja projektów ponadnarodowych z partnerami zagranicznymi w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Pozostałe działania, narzędzia i mechanizmy stosowane przez samorząd województwa w zakresie współpracy międzynarodowej obejmują:

1. Realizację projektów międzynarodowych z partnerami zagranicznymi współfinansowanych z programów i dotacji krajowych
2. Organizację  i współorganizację wydarzeń, spotkań, szkoleń, warsztatów, kongresów, konferencji, festiwali, imprez z udziałem partnerów zagranicznych
3. Realizację projektów międzynarodowych z programów międzynarodowych
4. Członkostwo w międzynarodowych organizacjach pozarządowych zrzeszających samorządy lokalne i regionalne np. Europejskiej Sieci na rzecz Badań i Innowacji , Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego
5. Członkostwo w regionalnych stowarzyszeniach - samorządowym stowarzyszeniu „Europa Kujaw i Pomorza”
6. Organizację i współorganizację imprez gospodarczych z udziałem przedstawicieli ministerstw i agencji rządowych oraz partnerów zagranicznych, np. Forum Gospodarcze, konferencje proeksportowe, seminaria informacyjne
7. Organizację i współorganizację misji zagranicznych z udziałem przedsiębiorców, przedstawicieli zrzeszeń i związków pracodawców i przedsiębiorców
8. Organizację i współorganizację imprez i kampanii promocyjnych zagranicą, w tym szczególnie promujących markowe produkty regionalne
9. Współpracę z Regionalnymi Ośrodkami Debaty Międzynarodowej w Toruniu
i Bydgoszczy

•    Rejestr Zawartych Międzynarodowych Porozumień Międzyregionalnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Lp.

Data podpisania

Region partnerski

Uchwała Sejmiku Województwa

1.

13.10.1999 r.

Region Veneto - Włochy

Wg Uchwały Sejmiku Nr 213/99

2.

15.11.1999 r.

Region Marche - Włochy

Wg Uchwały Sejmiku Nr 215/99

3.

16.02.2000 r.

Rejon Kiejdański - Litwa

Wg Uchwały Sejmiku Nr 212/99

4.

23.10.2000 r.

Hrabstwo Jögeva- Estonia

Wg Uchwały Sejmiku Nr 420/00

5.

25.03.2002 r.

Region Południowe Pireneje - Francja

Wg Uchwały Sejmiku Nr 776/02

6.

24.09.2004 r.

Obwód Chmielnicki - Ukraina

Wg Uchwały Sejmiku Nr VII/59/03

7.

26.09.2004 r.

Obwód Żytomierski - Ukraina

Wg Uchwały Sejmiku Nr III/33/02

8.

27.04.2005 r.

Land Styrii - Austria

Wg Uchwały Sejmiku Nr XXX/378/05

9.

19.03.2007 r.

Obwód Zachodniokazachstański - Kazachstan

Wg Uchwały Sejmiku Nr VI/78/07

10.

18.06.2008 r.

Region Navarra – Hiszpania 

Wg Uchwały Sejmiku Nr VII/100/07

11.

10.11.2010 r.

Województwo Trnavskie - Słowacja

Wg Uchwały Sejmiku Nr XXXII/738/09

12.

07.06.2011 r.

Prowincja Hubei - Chiny

Wg Uchwały Sejmiku Nr XLVI/1215/10

•    Rejestr Podpisanych Listów Intencyjnych

Lp.

Data podpisania

Strona listu intencyjnego

Uwagi

1.

29.09.1999 r.

Östergötland, Sörmland, Värmland - Szwecja

 

2.

17.09.2000 r.

Region Kozani - Grecja