Przygotowania do Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast - Open Days 2015 rozpoczęte!


W ramach zreformowanej polityki spójności dostępnych będzie 351,8 mld euro na inwestycje w europejskich regionach, miastach oraz szerokiej sferze gospodarki. Będzie to podstawowe narzędzie inwestycyjne UE mające przyczynić się do realizacji celów strategii Europa 2020: wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy, przeciwdziałania zmianom klimatu i zależności energetycznej, zmniejszeniu ubóstwa i wykluczenia społecznego. Osiągnięcie tych celów będzie możliwe m.in. poprzez ukierunkowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw, w ramach którego zakładane jest podwojenie pomocy z 70 mld euro do 140 mld euro w ciągu 7 lat.
W tym kontekście Europejski Tydzień Regionów i Miast – Open Days 2015,  będzie doskonałym forum dla krajowych i regionalnych władz zarządzających, beneficjentów końcowych i instytucji UE do wymiany informacji, tworzenia sieci oraz wypracowywania nowych podejść do wdrażania funduszy.
Jak co roku Open Days zawitają także do naszych regionów i miast dzięki tzw. wydarzeniom lokalnym „Europa w Twoim regionie/mieście”, które każdy z uczestników zobowiązany jest zorganizować. Już od paru lat decyzją organizatorów  wydarzenie takie musi być zorganizowane w każdym z regionów biorących udział w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast, a jego temat ma się pokrywać z głównymi tematami przyszłorocznej edycji imprezy. Organizatorzy liczą również na większe niż dotychczas zaangażowanie w przygotowanie tych wydarzeń przez organizacje lokalne, a nie tylko głównych partnerów Open Days.
Sloganem tegorocznej edycji Open Days będzie: „Europejskie regiony i miasta: partnerzy inwestycji i wzrostu”, a organizowane wydarzenia zostaną podzielone na trzy grupy tematyczne:
1) Modernizacja Europy: regiony w Unii Energetycznej i jednolitym rynku cyfrowym

Organizowane w ramach tego zagadnienia konferencje skupiać się będą na strategiach dotyczących Europejskiej Unii Energetycznej i jednolitego rynku cyfrowego, które dają nowe istotne możliwości dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Nowe programy polityki regionalnej i miejskiej UE mogą wnieść znaczący wkład w realizację polityki w obu przypadkach. Opierając się na doświadczeniach z przeszłości, wydarzenia w ramach tego zagadnienia, będą doskonałą okazją do dyskusji, jak nowe programy i projekty mogą sprawić, że Unia Europejska stanie się światowym liderem w zakresie energii odnawialnej, efektywności energetycznej i tworzenia prężnego społeczeństwa opartego na wiedzy.

 2) Regiony otwarte na biznes: rozwój MŚP, innowacje i tworzenie miejsc pracy

Około 99% przedsiębiorstw w Europie to MŚP. Dostarczają one 2/3 miejsc pracy w sektorze prywatnym i przyczyniają się do więcej niż połowy całkowitej wartości dodanej generowanej przez przedsiębiorstwa w UE. Nowe programy UE na lata 2014-2020 mogą korzystać z dużego doświadczenia w promocji małych i średnich przedsiębiorstw w regionach. Konferencje organizowane w ramach tego zagadnienia dadzą okazją do wymiany doświadczeń w tej dziedzinie, obejmujące najlepsze praktyki w opracowywaniu i realizacji programów pomocy dla MŚP i sposobów wspierania innowacyjności w MŚP ze szczególnym uwzględnieniem strategii inteligentnej specjalizacji.
 
3) Miejsca i obszary: rozwój miast i obszarów wiejskich, miejsko-wiejska integracja

Działania UE dotyczące obszarów miejskich odegrały kluczową rolę w wykorzystaniu potencjału innowacyjnego miastach do tworzenia nowych form działalności gospodarczej, rozwiązywaniu palących problemów spójności społecznej często powstających na obszarach miejskich oraz propagowaniu większej równowagi krajowych i europejskich sieci miejskich. Konferencje w ramach tego zagadnienia koncentrować się będą na tym, jak unijne programy mogą promować bardziej zrównoważony rozwój terytorialny, jak promować konkurencyjność obszarów wiejskich i zmniejszyć wiejsko-miejski dryf populacji. Szczególnie podkreślone zostaną  wyzwania jakie stoją przed miastami i regionami granicznymi.
Termin składania wniosków o udział w Open Days 2015 upływa 27 marca bieżącego roku. Konsorcja zgłaszające chęć organizacji imprezy muszą zrzeszać od 5 do 12 partnerów, reprezentujących przynajmniej 4 różne państwa.
W ramach Open Days 2015 Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej oraz Komitet Regionów, we współpracy z europejskimi sieciami akademickimi specjalizującymi się w rozwoju regionalnym (np. Regional Studies Association ), jak również znanymi naukowcami i badaczami w dziedzinie polityki spójności UE i dziedzin powiązanych zapraszają doktorantów i naukowców na wczesnym szczeblu kariery zainteresowanych do udziału w trzeciej edycji Master Class. Celem wykładów będzie poprawa zrozumienia polityki spójności UE i jej potencjału badawczego wśród 30 wybranych studentów, doktorantów i badaczy pochodzących zarówno z UE, jak i państw spoza UE.
Uczestnicy cyklu zajęć w ramach uniwersytetu Open Days będą mogli dowiedzieć się więcej na temat polityki spójności i spotkać doświadczonych polityków i naukowców. Termin zgłoszeń upływa 27 marca br.
Poniżej do pobrania materiały ze spotkania:
•    Open Days 2015 - Pakiet informacyjny
•    Formularz zgłoszeniowy – partnerstwo regionalne 
•    Formularz zgłoszeniowy - miejsce spotkań
•    Formularz zgłoszeniowy - uniwersytety
•    Prezentacja ze spotkania
Więcej informacji na temat Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast - Open Days 2015 można znaleźć na stronie: ec.europa.eu.

brak nadchodzących wydarzeń.